Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52221
Title: Дизайн інтер’єрів торговельно-офісного комплексу
Other Titles: Interior design of a shopping and office complex
Authors: Глюдзик, Крістіна Романівна
Hliudzyk, Khrystyna
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
дизайн інтер'єру
торгово-офісний центр
офіс
робочий простір
архітектурно-просторові рішення
зона відпочинку
зона харчування
торгова зона
interior design
graduate work
bachelor work
shopping and office center
office
workspace
architectural and spatial solutions
recreation area
food area
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Глюдзик Х.Р. Дизайн інтер’єрів торговельно-офісного комплексу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 57 с.
Abstract: В процесі вивчення питання розвитку та використання торгово-розважальних центрів в Україні та їх поступової зміни функції, було з’ясовано, що дана тема є надзвичайно актуальною для сучасного етапу розвитку суспільства, адже використання великих просторів торгового-розважальних комплексів є потенційно вигідним для орендування та формування робочих та офісних зон. При формуванні робочих та тогових просторів варто зважати на баланс та функціональне зонування, для створення найбільш сприятливих увов для праці. Використання частини ТЦ як робочого простору дозволить власникам даних закладів забезпечити та збільшити рівень рентабельності оренди. Також формування офісних центрів забезпечить постійний приплив нової хвилі орендаторів та працівників. Завдаки даному формату вирішення можливе поступове відновлення просторів ТЦ «Мармелад», який частково не використовується. Даний торговий центр має вигідне розташування на перетині вузлів громадського транспорту та великого скупчення людей. Також сучасний фасад споруди забезпечує привернення уваги оточуючих, та зацікавлення видами послуг запропонованими всередині ТЦ. Мета дослідження - визначення функціонального планування, композиційно-просторових та художньо-образних характеристик середовища торгово-офісних центрів та створення одного з рівнів ТЦ «Мармелад» з використанням під офісну та торгівельну функції, що має забезпечити створення зручних умов для комфортного перебування працівників та відвідувачів.
In the process of studying the development and use of shopping and entertainment centers in Ukraine and their gradual change of function, it was found that this topic is extremely relevant for the current stage of development of society, because the use of large shopping and entertainment complexes is potentially beneficial for rent and formation of work and office areas. When forming workspaces and work spaces, it is necessary to take into account the balance and functional zoning, to create the most favorable conditions for work. The use of part of the shopping center as a working space will allow the owners of these institutions to ensure and increase the level of rental profitability. Also, the formation of office centers will provide a constant influx of new waves of tenants and employees. Due to this solution, it is possible to gradually restore the space of the shopping center "Marmalade", which is partially unused. This shopping center has a convenient location at the intersection of public transport and a large crowd. Also, the modern facade of the building provides attention to others, and interest in the types of services offered inside the mall. The purpose of the study is to determine the functional planning, compositional-spatial and artistic characteristics of the environment of shopping and office centers and the creation of one of the levels of shopping center "Marmalade" using office and commercial functions, which should create comfortable conditions for comfortable stay of employees and visitors.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач КДІ Москальцов Андрій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52221
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пояснювальна_записка_до_диплому_Глюдзик_К_Р.pdfПояснювальна записка10.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.