Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52222
Title: Художньо-конструктивне рішення інтер’єрів кафе-кондитерської з крамницею і міні-коворкінгом
Other Titles: Artistic and constructive solution of interiors of cafe-confectionery with shop and mini-coworking
Authors: Гуз, Тетяна Вікторівна
Huz, Tetiana
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
дизайн інтер'єру
заклад громадського харчування
кафе-кондитерська
крамниця
коворкінг
молодіжний простір
багатофункціональний простір
coworking
interior design
cafe-confectionery
shop
bachelor work
multifunctional space
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гуз Т.В. Художньо-конструктивне рішення інтер’єрів кафе-кондитерської з крамницею і міні-коворкінгом. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 67 с.
Abstract: Однією з найрозвиненіших господарчих галузей стала ресторанна справа. Для ефективного функціонування закладів необхідна можливість задоволення потреб відвідувачів та постійний ріст рівня обслуговування. На сьогодніший день заклади ресторанного господарства стали частиною життя будь-якої людини, відіграють роль не тільки місця прийому їжі, а ще й короткочасної роботи та відпочинку. Ресторанна індустрія є однією з найбільш динамічних галузей національної економіки, високорентабельним видом господарської діяльності, що потребує значних інвестицій. Заклади ресторанного господарства поділяються на певні типи та класи, важливе місце серед них займають ресторани та кафе, як одні з основних типів закладів харчування. Ресторан – це підприємство громадського харчування з широким асортиментом страв складного приготування, вино-горілчані, тютюнові та кондитерські вироби з підвищеним рівнем обслуговування в поєднанні з організацією відпочинку відвідувачів. Кафе - заклад харчуванняіз різним асортиментом страв нескладного готування, кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовують обслуговування офіціантами або самообслуговування. Відповідно до норм облаштування закладу згідно до обраного типуважливо мати виробничі, торговельні та побутові приміщення, а також обладнання для приготування та продажу продукції. Відкриття закладу узгоджується з органами місцевого самоврядування, установами державної санітарно-епідемологічної служби. Актуальність проектування полягає в тому, що заклади громадського харчування є невід’ємною частиною інфраструктури міста. На сьогоднішній день роль підприємств громадського харчування визначається масштабами потреб серед послуг організації споживання. Розвиток різних кухонь світу створює попит на демонстрацію через тематичні заклади громадського харчування. Кількість закладів зростає з кожним днем, важливим є створення гармонійного, комфортного та конкуретноспроможного дизайну інтер’єрів.
Restaurant business has become one of the most developed economic branches. The effective functioning of institutions requires the ability to meet the needs of visitors and the constant growth of the level of service. Today, restaurants have become part of everyone's life, play the role not only of a place to eat, but also of short-term work and rest. The restaurant industry is one of the most dynamic sectors of the national economy, a highly profitable economic activity that requires significant investment. Restaurants are divided into certain types and classes, an important place among them is occupied by restaurants and cafes, as one of the main types of restaurants. The restaurant is a catering company with a wide range of complex dishes, wine, vodka, tobacco and confectionery products with a high level of service in combination with the organization of visitors. Cafe - a restaurant with a wide range of simple dishes, confectionery and beverages, which use waiter service or self-service. In accordance with the rules of arrangement of the institution according to the selected type, it is important to have industrial, commercial and domestic premises, as well as equipment for cooking and selling products. The opening of the institution is coordinated with local governments, institutions of the State Sanitary and Epidemiological Service. The relevance of the design lies in the fact that catering establishments are an integral part of the city's infrastructure. Today, the role of catering enterprises is determined by the scale of needs among consumer services. The development of different cuisines of the world creates a demand for demonstration through thematic catering establishments. Number of institutions is growing every day, it is important to create a harmonious, comfortable and competitive interior design.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач ККТДіГ Обуховська Любава Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52222
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гуз_Тетяна_Пояснювальна_записка_ОСТ.pdfПояснювальна записка4.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.