Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52278
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Ефективність менеджменту зелених інвестицій»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Effectiveness of green investment management"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эффективность менеджмента зеленых инвестиций»
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Knyazeva, Tatiana Vyacheslavovna
Князева, Татьяна Вячеславовна
Keywords: робоча програма
маркетинг
PHD
marketing
work program
ефективність
efficiency
менеджмент зелених інвестицій
green investment management
doctor of philosophy
эффективность
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування. Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних підходів і методологічних основ стратегічного підходу до управління ланцюгами постачання, теорії й практики еволюції процесу управління ланцюгами поставок та набуття навичок самостійної роботи щодо прийняття обгрунтованих стратегічних рішень стосовно формування досконалих і конкурентоспроможних ланцюгів поставок в сучасних умовах глобалізації економіки.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration. The aim of the discipline is to form in future specialists system knowledge and understanding of conceptual approaches and methodological bases of strategic approach to supply chain management, theory and practice of evolution of supply chain management and acquisition of skills of independent work on making sound strategic decisions on formation of perfect and competitive modern supply chains. in the context of globalization of the economy.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления и администрирования. Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системных знаний и понимания концептуальных подходов и методологических основ стратегического подхода к управлению цепочками поставок, теории и практики эволюции процесса управления цепями поставок и приобретения навыков самостоятельной работы по принятию обоснованных стратегических решений по формированию совершенных и конкурентоспособных цепей поставок в современных условиях глобализации экономики.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52278
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rp-ef-menedzhm-zІ-2020-knyazyeva.pdfробоча програма1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.