Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52463
Title: Використання геосинтетичних армуючих прошарків в дорожньому будівництві
Other Titles: Использование геосинтетических армирующих прослоек в дорожном строительстве
Use of geosynthetic reinforced interlayers in road construction
Authors: Першаков, Валерій Миколайович
Бєлятинський, А. О.
Стефашина, Н. М.
Першаков, В. Н.
Белятинский, А. А.
Стефашина, Н. М.
Pershakov, Valerii
Bieliatynskyi, Andrii
Stefashina, Natalia
Keywords: геосинтетика
технології
будівництво
покриття автодоріг
геосинтетичні прошарки
геотекстиль
геосинтетика
технологии
строительство,
покрытия автодорог
геосинтетические прослойки
геотекстиль
geosynthetics
technologies
construction
road surface coating
geosynthetic layers
geotextiles
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Першаков, В. М. Використання геосинтетичних армуючих прошарків в дорожньому будівництві / В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, Н. М. Стефашина // Проблеми розвитку міського середовища. - 2020. - Вип. 2. - С. 130-149.
Abstract: Стрімке зростання числа великовантажних автомобілів на дорогах, збільшення інтенсивності руху і, як наслідок, збільшення осьових навантажень на дорожнє покриття, сприяє розвитку деформацій асфальтобетонних доріг створених на основі звичайних бітумів. Основна проблема, що виникає у зв'язку з високими осьовими навантаженнями і великою інтенсивністю руху це – деформація асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг, побудованих з використанням звичайних бітумів. Задовольнити ці вимоги повною мірою бітум вже не може. У всьому світі постійно проводяться роботи по створенню нових сучасних дорожніх матеріалів і технологій, коригуванні нормативних вимог до їх фізико-механічними властивостями. Все це спрямовано на підвищення довговічності дорожніх покриттів в сучасних умовах їх експлуатації. Головним завданням є аналіз технології будівництва доріг з використанням геосинтетичних прошарків, огляд і характеристики, виявлення недоліків і переваг. Наукова робота побудована на аналізі теоретичних та експериментальних даних стосовно армуючих функцій геосинтетичних прошарків та їх функціональної взаємодії з іншими шарами в складі конструкції дорожнього одягу. Наведені матеріали і результати відповідно до затвердженої теми, які виконані на основі проекту реконструкції ділянки автомобільної дороги з використанням геосинтетиків. В даній роботі досліджується оптимальний метод для вирішення основної проблеми в будівництві автомобільних доріг, а саме впливу негативних зовнішніх факторів, що сприяють руйнуванню конструкції дорожнього одягу. Суть методу полягає в тому , що синтетичний матеріал має бути просочений зв'язуючим розчином, в даному випадку, бітумною емульсією, яка забезпечить її хорошу адгезію до асфальтобетону. Враховуючи сучасні тенденції в будівництві автомобільних доріг, що передбачають оптимізацію всіх процесів з метою покращення їх експлуатаційних властивостей та досягнення максимальної економічної ефективності прийнятих рішень, дослідження геосинтетичних матеріалів є досить актуальним на даний час.
Быстрое увеличение числа большегрузных автомобилей на дорогах, увеличение интенсивности движения и, вследствие чего, увеличение осевых нагрузок на дорожное покрытие, способствует развитию деформаций асфальтобетонных дорог на основе обычных битумов. Основная проблема, которая возникает в связи с высокими осевыми нагрузками и большой интенсивностью движения это – деформация асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, построенных с использованием обычных битумов. Удовлетворить эти требования в полной мере битум уже не может. Во всем мире постоянно проводятся работы по созданию новых современных дорожных материалов и технологий, корректировки нормативных требований их физико-механических свойств. Все это направлено на увеличение долговечности дорожных покрытий в современных условиях их эксплуатации. Главным заданием является анализ технологии строительства дорог с использованием геосинтетических прослоек, обзор и характеристики, выявление недостатков и преимуществ. Научная работа построена на анализе теоретических и экспериментальных данных армирующих функций геосинтетичных прослоек и их функциональной взаимосвязи с другими слоями в составе конструкции дорожной одежды. Приведены материалы и результаты в соответствии с утвержденной темой на основе проекта реконструкции участка автомобильной дороги с использованием геосинтетиков. В данной работе исследуется оптимальный метод для решения основной проблемы в строительстве автомобильных дорог, а именно воздействия негативных внешних факторов, способствующих разрушению конструкции дорожной одежды. Суть метода заключается в том, что синтетический материал должен быть пропитан связующим раствором, в данном случае, битумной эмульсией, которая обеспечит ее хорошую адгезию к асфальтобетону. Учитывая современные тенденции в строительстве автомобильных дорог, которые предусматривают оптимизацию всех процессов с целью улучшения их эксплуатационных свойств и достижения максимальной экономичной эффективности принятых решений, исследования геосинтетичных материалов являются актуальным в наше время.
The rapid increase in the number of heavy vehicles on the roads, an increase in traffic intensity and, as a result, an increase in axial loads on the road surface, contributes to the development of deformations of asphalt concrete roads based on ordinary bitumen. The main problem that arises in connection with high axial loads and high traffic intensity is the deformation of asphalt concrete pavements of roads constructed using conventional bitumen. Bitumen can no longer fully satisfy these requirements. All over the world, work is constantly being carried out to create new modern road materials and technologies, to adjust the regulatory requirements of their physical and mechanical properties. All this is aimed at increasing the durability of road surfaces in modern conditions of their operation. The main task is to analyze the technology of road construction using geosynthetic layers, a review and characteristics, identifying the disadvantages and advantages. The scientific work is based on the analysis of theoretical and experimental data of the reinforcing functions of geosynthetic layers and their functional relationship with other layers in the structure of the pavement structure. The materials and results are presented in accordance with the approved topic on the basis of a project for the reconstruction of a highway section using geosynthetics. In this paper, we study the optimal method for solving the main problem in the construction of roads, namely the impact of negative external factors that contribute to the destruction of the pavement structure. The essence of the method is that the synthetic material must be impregnated with a binder solution, in this case, a bitumen emulsion, which will ensure its good adhesion to asphalt concrete. Given the current trends in the construction of roads, which provide for the optimization of all processes in order to improve their operational properties and achieve maximum economic efficiency of the decisions made, studies of geosynthetic materials are relevant in our time
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52463
ISBN: 978-617-7890-20-0
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prms_2020_2_14.pdfстаття832.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.