Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОрленко, Наталія Анатоліївна-
dc.contributor.authorOrlenko, Nataliia-
dc.contributor.authorВржесневський, Іван Іванович-
dc.contributor.authorVrzhesnevskyi, Ivan-
dc.date.accessioned2021-10-08T08:56:34Z-
dc.date.available2021-10-08T08:56:34Z-
dc.date.issued2021-10-08-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52804-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання та самовдосконалення»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що стосуються формування оптимального рівня індивідуальної рухової активності людини у професійній фізичній підготовці та самопідготовки, сприяє засвоєнню професії та розвитку професійно вагомих здібностей, а також забезпечує загальну фізичну підготовку майбутніх фахівців. Важливою часткою навчальної дисципліни є підтримання рівня фізичної працездатності та адаптація організму студентів до навантажень у процесі навчання. Метою викладання дисципліни фізичне виховання є надбання адекватного рухового досвіду, підтримка оптимального рівня фізичного здоров’я та формування у студентів уявлення щодо перспектив індивідуальних фізичних можливостей (на основі оптимального використання чинників фізичної культури).uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis a set of knowledge and skills related to the formation of the optimal level individual motor activity of a person in professional physical training and self-training, promotes the mastery of the profession and the development of professionally important abilities, as well as provides general physical training for future professionals. An important part of the discipline is to maintain the level of physical efficiency and adaptation of the student's body to the loads in the process teaching. The purpose of teaching the discipline of physical education is to acquire adequate motor experience, maintaining optimal physical health and forming students' ideas about the prospects of individual physical opportunities (based on the optimal use of factors of physical culture).uk_UA
dc.description.sponsorship1. Вржеснєвський І. І. Засоби і методи розвитку рухових якостей людини: навч. посібник / І. І. Вржеснєвський, Н. І. Турчина, Е. Г. Черняєв. – К.: НАУ, 2008. – 58 с. 2. Дехтяр В. Д. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: навч. посібник / В. Д. Дехтяр, Л. П. Сущенко. – К.: Екмо, 2005. – 214 с. 3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Постанова кабінету міністрів України від 15 січня 1996 року №80, м. Київ. – 31с. 4. Кулик М. С. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності: [навч.-метод. посібник] / М. С. Кулик, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець. – К.: НАУ, 2004. – 96 с. 5. Круцевіч Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді: [навч.-метод. посібник] / В. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. К.: Олімп. л-ра, 2011. – 224 с. 6. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К.: Державний Комітет України з питань фізичної культури і спорту, 2004. –16 с. 7. Теория и методика физическойкультуры : [учебник под. ред. проф. Ю. Ф. Курамшина]. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с. 8. Фізичне виховання Навчальна програма для вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 14.11.2003, № 757.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectфізична підготовкаuk_UA
dc.subjectcallisthenicsuk_UA
dc.subjectбігuk_UA
dc.subjectrunuk_UA
dc.subjectрухuk_UA
dc.subjectmovementuk_UA
dc.subjectсилаuk_UA
dc.subjectpoweruk_UA
dc.subjectм'язиuk_UA
dc.subjectmusclesuk_UA
dc.subjectфізичне вихованняuk_UA
dc.subjectрhysical еducationuk_UA
dc.subjectбезпекаuk_UA
dc.subjectsecurityuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Фізичне виховання та самовдосконалення»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Physical education and self-improvement"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Фізичне_виховання_та_самовдосконалення.pdfРобоча програма для всіх галузей знань, спеціальностей і освітньо-професійних програм1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.