Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52950
Title: Навчально-методичний комплекс "Друга іноземна мова"
Other Titles: Учебно-методический комплекс "Второй иностранный язык"
Educational and methodical complex "Second foreign language"
Authors: Жудро, Ольга Вікторівна
Мельник, Євгеній Юрійович
Гапон, Юрій
Колодко, Сергій Анатолійович.
Keywords: друга іноземна мова
подорожі
Європейський Союз
second foreign language
travel
European Union
второй иностранный язык
путешествия
Европейский союз
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є: розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, навчити студентів практично користуватися на рівні В2 (Просунутий/Незалежний користувач) іноземною мовою в типових ситуаціях спілкування у побутовій та соціально-гуманітарній сферах життя майбутнього юриста-міжнародника. Ця практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання другої іноземної мови у вищій школі.
The purpose of teaching the discipline is: development of communicative speech competencies, to teach students to practically use at the B2 level (Uapiere / Advanced / Independent user) a foreign language in typical situations of communication in domestic and socio-humanitarian spheres of life of a future international lawyer. This practical goal is achieved in the context of the implementation of educational, developmental and pedagogical goals of teaching a second foreign language in higher education.
Целью преподавания дисциплины является развитие коммуникативных речевых компетенций, научить студентов практически пользоваться на уровне В2 (Продвинутый/Независимый пользователь) иностранным языком в типичных ситуациях общения в бытовой и социально-гуманитарной сферах жизни будущего юриста-международника. Эта практическая цель достигается в контексте реализации образовательных, развивающих и воспитательных целей преподавания второго иностранного языка в высшей школе.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52950
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Друга іноземна мова.pdfза планом 2021 року2.03 MBAdobe PDFView/Open
РП_Др.ІМС_292.1,2_18_3-4 курс.pdfза планом 2018 року (4 курс).966.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.