Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53021
Title: Аналіз стратегічного позиціонування та тенденцій розвитку авіаційних перевезень в Україні
Other Titles: Analysis of strategic positioning and trends in the development of air transportation in Ukraine
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Keywords: стратегічне позиціонування
strategic positioning
пасажирські перевезення
passenger transportation
транспорт
transpor
авіаційний транспорт
air transport
завантаженість повітряних суден
aircraft congestion
внутрішні авіалінії
domestic airlines
міжнародні авіалінії
international airlines
тенденції розвитку
development trends
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Citation: Кириленко О. М. Аналіз стратегічного позиціонування та тенденцій розвитку авіаційних перевезень в Україні / Кириленко О. М., Новак В. О., Разумова К. М. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2020. – Вип. 99. – С. 83–91.
Abstract: Рівень розвитку транспортної системи держави є однією з найважливіших ознак її технологічного прогресу. Роль авіаційного транспорту в економіці України зростає щороку. Збільшуються обсяги перевезень пасажирів, вантажів і пошти, що прискорює економічний розвиток та інтеграцію країни в світове співтовариство. Разом зі зростанням обсягів перевезень зростає і конкуренція на ринку як між авіакомпа- ніями, так і між різними видами транспорту. У статті здійснено аналіз пасажирських перевезень українськими авіакомпаніями за роки незалеж- ності України, розглянуто динаміку середнього коефіцієнта завантаже- ності повітряних суден на внутрішніх і міжнародних авіалініях та зроб- лено відповідні висновки щодо тенденцій розвитку авіакомпаній. Досліджено тенденції, які впливають на вибір стратегічного позиціону- вання авіатранспортних підприємств як елементу системи стратегіч- ного управління. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що за роки незалежності України, не враховуючи коронавірусної кризи 2020 р., при здійсненні пасажирських перевезень спостерігається зага- льна тенденція до збільшення частки авіаційного транспорту. В перс- пективі це може призвести до ще більшого загострення міжвидової кон- куренції. Проте, враховуючи розміри території та особливості транспортної інфраструктури України, вплинути стрімке подальше зростання ролі авіаційного транспорту може лише збільшення кількості лоу-кост перевізників і розвиток регіональних аеропортів, але і це ма- тиме обмежений вплив. Матеріали статті мають науково-методичний характер. Встановлені тенденції розвитку авіаційних перевезень в Укра- їні дозволяють у майбутніх дослідженнях розглянути окремі питання перспективного розвитку.
The level of development of the state’s transport system is one of the most important signs of its technological progress. The role of air transport in the Ukrainian economy is growing every year. The volume of transportation of passengers, cargo and mail is increasing, which accelerates the economic development and integration of the country into the world community. Along with the growth of traffic volumes, competition in the market is growing both between airlines and between different modes of transport. The article analyzes passenger traffic by Ukrainian airlines during the years of independence of Ukraine, considers the dynamics of the average occupancy rate of aircraft on domestic and international airlines and draws appropriate conclusions on the development trends of airlines. The trends that influence the choice of strategic positioning of air companies as an element of the strategic management system are investigated. The conducted studies allow us to conclude that over the years of Ukraine’s independence, not counting the coronavirus crisis in 2020, there is a general trend towards an increase in the share of air transport in the implementation of passenger traffic. In the future, this may lead to an even greater exacerbation of interspecific competition. However, given the size of the territory and the peculiarities of the transport infrastructure of Ukraine, the rapid further growth of the role of air transport can only be influenced by the increase in the role of low-cost carriers and the development of regional airports, but this will also have a limited impact. The materials of the article are scientific and methodological in nature. The established trends in the development of air transportation in Ukraine allow in future studies to consider certain issues of future development.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53021
DOI: 10.33111/mise.99.7
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ст_Кириленко_КНЕУ.pdf461.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.