Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53154
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "International Economic Relations"
Authors: Литвиненко, Лариса Леонідівна
Litvinenko, Larysa
Keywords: міжнародні економічні відносини
international economic relations
світове господарство
world economy
міжнародний рух капіталів
international capital movements
міжнародна міграція робочої сили
international labor migration
транснаціональні корпорації
transnational corporations
міжнародний поділ праці
international division of labor
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної і спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом; набуття умінь аналізу міжнародного конкурентного середовища, прийняття адекватних управлінських рішень в умовах поглиблення інтеграційних процесів та глобалізації.
This discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a management specialist, helps to make informed management decisions based on world management experience, which ensures the development of the organization (enterprise) in market relations. The purpose of teaching the discipline is to form in future managers a system of special knowledge on the problems and prospects of international economic relations (IER) for basic and special education and practical activities in the specialty; acquisition of skills of analysis of the international competitive environment, acceptance of adequate administrative decisions in the conditions of deepening of integration processes and globalization.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53154
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.27_РП_МЕВ_нова література.pdfробоча програма474.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.