Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53180
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Діджиталізація маркетингових стратегій»
Other Titles: Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Диджитализация маркетинговых стратегий»
Educational and methodical complex on the subject "Digitalization of marketing strategies"
Authors: Радченко, Ганна Анатоліївна
Радченко, Анна Анатольевна
Radchenko, Anna Anatolyevna
Keywords: діджиталізація
digitization
диджитализация
маркетинг
work program
робоча програма
маркетингова стратегія
marketing strategy
маркетинговая стратегия
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є поглиолене вивчення концепцій та наукового обґрунтуванню технік реалізації професійної діяльності в умовах розвитку нових форм маркетингової діяльності та технологій ведення бізнесу в цифровому середовищі, практичне застосування набутих умінь та навичок у сучасному бізнесі. Завданнями вивчення навчальної дисципліни с: - отримання здобувачами вищоі'освіти здатності аналізувати теоретичні та прикладні аспекти, дослідження форм й методів вітчизняного та світового досвіду в сфері маркетингу та цифрових технологій; -отримання знань щодо сутності маркетингових стратегій, моделей бізнесу, комунікаційних моделей, тощо, в умовах цифрового середовища; - вивчення особливостей створення цифрової цінності. Формування стратегічного підходу до роботи з цільовою аудиторією; -уміння застосовувати на практиці навики управління потоками клієнтів з урахуванням особливостей управління клієнтським досвідом (customer experience) на цифрових ринках.
The purpose of teaching the discipline is an in-depth study of concepts and scientific substantiation of techniques of professional activity in the development of new forms of marketing activities and technologies of doing business in the digital environment, practical application of acquired skills in modern business. Tasks of studying the discipline with: - obtaining by higher education students the ability to analyze theoretical and applied aspects, research of forms and methods of domestic and world experience in the field of marketing and digital technologies; -getting knowledge about the essence of marketing strategies, business models, communication models, etc., in a digital environment; - study of features of creation of digital value. Formation of a strategic approach to working with the target audience; -ability to apply in practice the skills of customer flow management, taking into account the features of customer experience management (customer experience) in digital markets.
Целью преподавания дисциплины является изучение концепций и научного обоснованию техник реализации профессиональной деятельности в условиях развития новых форм маркетинговой деятельности и технологий ведения бизнеса в цифровой среде, практическое применение приобретенных умений и навыков в современном бизнесе. Задачами изучения учебной дисциплины с: - получение соискателями высшего образования способности анализировать теоретические и прикладные аспекты, исследования форм и методов отечественного и мирового опыта в сфере маркетинга и цифровых технологий; -получение знаний по сущности маркетинговых стратегий, моделей бизнеса, коммуникационных моделей и т.п., в условиях цифровой среды; – изучение особенностей создания цифровой ценности. формирование стратегического подхода к работе с целевой аудиторией; -умение применять на практике навыки управления потоками клиентов с учетом особенностей управления клиентским опытом (customer experience) на цифровых рынках.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Діджиталізація маркетингових стратегій» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Міжнародний маркетинг», навчальних та робочих навчальних планів № НМ-6-075-1/21, № РМ-6-075-1/21 та № РМ-6-075-ІЗ/21 та № НМ-6-075-2/21, № РМ-6-075-2/21, № РМ-6-075-2з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53180
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Діджиталізація маркетингових стратегій_2021.pdfробоча програма793.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.