Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53221
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Актуальні питання лінгвістики та перекладознавства"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Current trends in linguistics and translation studies"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Актуальные вопросы лингвистики и переводоведения"
Authors: Єнчева, Галина Григорівна
Yencheva, Halyna
Енчева, Галина Григорьевна
Keywords: переклад
перекладознавство
лінгвістика
теорія перекладу
лінгвістична теорія перекладу
теорія перекладу і лінгвістика
translation
translation studies
linguistics
theory of translation
linguistic theory of translation
theory of translation and linguistics
перевод
переводоведение
лингвистика
теория перевода
лингвистическая теория перевода
теория перевода и лингвистика
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета навчальної дисципліни – представити сучасні тенденції дослідження в лінгвістиці. Упродовж вивчення дисципліни буде проведено огляд основних мовних течій, продемонстровано зв’язки між лінгвістикою та іншими дисциплінами гуманітарних та соціальних наук. Аналіз основних лінгвістичних напрямків зосередиться на двох найважливіших сучасних лінгвістичних школах: генеративної лінгвістики та когнітивної лінгвістики. Після закінчення курсу студент повинен уміти: пояснити основні принципи наукової роботи та методологію дослідження з посиланням на сучасну лінгвістику, описувати, аналізувати та критично оцінювати наукові статті з лінгвістики та перекладознавства, чітко формулювати та критично осмислювати теоретико-методологічні положення, робити наукові усні та письмові доповіді.
Цель учебной дисциплины – представить современные тенденции в лингвистике. Во время изучения дисциплины будет проведен осмотр основных языковых течений, продемонстрировано связи между лингвистикой и другими дисциплинами гуманитарных и социальных наук. Анализ основных лингвистических направлений сосредоточится на двух важнейших современных лингвистических школах: генеративной лингвистики и когнитивной лингвистики. После окончания курса студент должен уметь: объяснить основные принципы научной работы и методологию исследования со ссылкой на современную лингвистику, описывать, анализировать и критически оценивать научные статьи лингвистики и переводоведения, четко формулировать и критически осмысливать теоретико-методологические концепции, делать научные устные и письменные работы.
The aim of the course is to present the current research trends in linguistics. A survey of the main linguistic currents will be conducted. Links between linguistics and other disciplines across the humanities and social sciences will be demonstrated. The analysis of the main linguistic trends will focus on two most important contemporary linguistic schools: generative linguistics and cognitive linguistics. On completion of the course, the student should at least be about to: explain the basic principles of the scientific work and the research methodology with reference to modern linguistics, describe, analyse and critically examine relevant scientific articles within the field of linguistics, and translation studies, work with a certain level of independence, clearly formulate and critically discuss theoretical and methodological assumptions and make adequate professional oral and written presentations of the results.
Description: Складова комплексу: 1. Робоча програма; 2 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; 3 Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу; 4. Тести з дисципліни; 5. Модульні контрольні роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53221
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_РП Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства 2021.pdfРобоча програма396.33 kBAdobe PDFView/Open
02_ Методичні рекомендації (заочна форма).pdfМетодичні рекомендації160.13 kBAdobe PDFView/Open
03_Самостійна робота студентів.pdfСамостійна робота студентів125.95 kBAdobe PDFView/Open
04_Тести для поточного контролю.pdfТести для поточного контролю184.54 kBAdobe PDFView/Open
05_Зразок МКР.pdfЗразок МКР146.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.