Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53429
Title: Особливості державного регулювання сталого розвитку України в умовах трансформаційних перетворень
Other Titles: Features of state regulation of sustainable development of Ukraine in the conditions of transformational transformations
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Keywords: державне регулювання
state regulation
соціальний розвиток
social development
економічний розвиток
economical development
екологічний розвиток
ecological development
регулювання державно-управлінських процесів
regulation of public administration processes
інституційні процеси
institutional processes
Issue Date: 29-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Іванова Т.В. Особливості державного регулювання сталого розвитку України в умовах трансформаційних перетворень// Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 77-78
Abstract: Удосконалення теоретико-методологічних засад державного регулювання сталого розвитку в сучасних умовах вимагає напрацювання та ефективного забезпечення чіткими алгоритмами регулювання збалансованого розвитку усіх сфер національної економіки, нових організаційних та інституційних механізмів взаємодії в системі державного регулювання, вироблення ефективних систем та показників оцінювання результативності регулювання сталого розвитку, як на рівні держави, так і на рівні кожного регіону. В цьому контексті суттєво актуалізується значення державного регулювання сталого розвитку, його стратегічного та цільового планування та оцінка ефективності процесів державного регулювання сталого розвитку України на основі аналізу та прогнозування індикаторів, які співпідставні з європейськими і світовими.
Improving the theoretical and methodological foundations of state regulation of sustainable development in modern conditions requires the development and effective provision of clear algorithms for regulating the balanced development of all spheres of the national economy, new organizational and institutional mechanisms of interaction in the system of state regulation. at the state level and at the level of each region. In this context, the importance of state regulation of sustainable development, its strategic and targeted planning and evaluation of the effectiveness of state regulation of sustainable development of Ukraine based on the analysis and forecasting of indicators that are comparable to European and global.
Description: 1. Енциклопедичний словник з державного управління за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.Н. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 810 с. 2. Енциклопедичний словник з державного управління: наук. редколег. Ю.В. Ковбасюка (голова) [та інші] – К.: НАДУ, 2011. – 732 с. 3. Друкер П. Енциклопедія менеджмента/ П.Друкер. – М.: Вильямс, 2006. – 432 с. 4. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика: монографія/ З.М. Бурик. – Львів: Вид-во Простір: М., 2017. – 384 с. 5. Указ Президента України №722/2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53429
Appears in Collections:2021 ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова _Сучасні проблеми менеджменту 2021__77-78.pdfтези197.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.