Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53563
Title: Містобудівна та соціальна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку
Other Titles: Градостроительная и социальная роль физкультурно-спортивных зон заведений высшего образования в контексте устойчивого развития
Urban planning and social role of physical culture and sports zones of higher education institutions in the context of sustainable development
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Чернишева М. О.
Коробко К. В.
Chernisheva М.
Korobko К.
Keywords: сталий розвиток
містобудування
ущільнення забудови
заклади вищої освіти
фізкультурно-спортивні зони
соціальний простір
соціально спрямовані послуги
Національний авіаційний університет.
устойчивое развитие
градостроительство
уплотнение застройки
заведения высшего образования
физкультурно-спортивные зоны
социальное пространство
социально направленные услуги
Национальный авиационный университет
sustainable development
urban planning
building compaction
institutions of higher education
physical culture and sports zones
social space
socially oriented services
National Aviation University
Issue Date: 19-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Агєєва Г. М. Містобудівна та соціальна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку / Г. М. Агєєва, М. О. Чернишева, К. В. Коробко // Теорія та практика дизайну. - 2021. - Вип.23. - С.5-20.
Abstract: У роботі досліджується вплив фізкультурно-спортивних зон (ФСЗ) закладів вищої освіти на середовище тотальної урбанізації та можливість створення на їх основі своєрідних кластерів позитивних змін соціальної структури мегаполіса. Мета роботи — визначити основні містобудівні, архітектурно планувальні рішення ФСЗ території Національного авіаційного університету (НАУ), дослідити її роль у формуванні однієї з головних складових концепції сталого розвитку — соціального клімату району розташування; запропонувати додаткові заходи щодо посилення роли ФЗС НАУ у покращенні соціального клімату району розташування. Завдання дослідження. Для досягнення мети вирішуються такі завдання: здійснити пошук та аналіз архівних матеріалів, проєктної та експлуатаційної документації; провести аналіз містобудівної ситуації, що склалася впродовж останніх десятирічь; провести аналіз технічного стану об’єктів ФСЗ та оцінити можливість надання їм додаткових функцій. Методи дослідження — вивчення картографічних, фотографічних та проектних матеріалів; опрацювання відомостей з історії будівництва та експлуатації об’єкта дослідження; узагальнення особистого досвіду користування послугами об’єкта дослідження та волонтерської праці під час проведення масових заходів соціального спрямування; порівняльний та критичний аналіз, системний підхід до вивчення об’єкту як комплексу та виявлення його властивостей та зв’язків із зовнішнім середовищем. Результати. Проаналізовані дані, які характеризують об’єкт дослідження як складову території університету, та його роль у містобудівної ситуації та соціальному середовищі. Виявлені та оцінені зміни у структурі та навантаженні зони обслуговування ФСЗ, пов’язані із ущільненням забудови, розташованої поруч з університетом. Оцінений вплив відкритих територій ФСЗ та озеленених просторів НАУ на формування сприятливих мікрокліматичних умов та покращення екологічного стану довкілля. Оцінений технічний стан об’єктів ФСЗ. Запропоновані варіанти переоснащення глядацьких місць (трибун) стадіону. Виявлені можливості посилення соціальної функції ФСЗ, надання соціально спрямованих послуг нерегулярного споживання, тощо. Наукова новизна. На основі системного підходу до вивчення містобудівної ситуації, соціального середовища запропоновано створити своєрідні кластери позитивних змін соціальної структури Києва, зокрема, Солом’янського району. Для цього слід відновити експлуатаційну придатність будівель та споруд ФЗС НАУ, об’єднати їх функціонально з будівництвом нових та реконструкцією існуючих культурно — видовищних та дозвіллєвих закладів, розташованих поруч та побудованих у 1970-1980-і роки. Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані при проведенні подальших досліджень особливостей формування та реорганізації ФЗС ЗВО; містобудівних та соціальних змін зон їх впливу; пошуку нових форм посилення соціальних функцій ФСЗ та надання соціально спрямованих послуг нерегулярного споживання. Створення кластерів позитивних змін соціального середовища, до складу яких можуть входити ФСЗ закладів вищої освіти, потребує подальшого та більш глибокого вивчення у межах містобудівної тематики наукових досліджень НАУ.
В работе исследуется влияние физкультурно-спортивных зон (далее – ФСЗ) заведений высшего образования на среду тотальной урбанизации и возможность создания на ее основе своеобразных кластеров положительных изменений социальной структуры мегаполиса. Цель работы — определить основные градостроительные, архитектурно-планировочные решения ФСЗ территории Национального авиационного университета (далее — НАУ), исследовать их роль в формировании одной из основных составляющих концепции устойчивого развития — социального климата района расположения; предложить дополнительные меро- приятия для усиления роли ФЗС НАУ в улучшении социального климата района расположения. Задачи исследования. Для достижения цели решаются следующие задачи: осуществить поиск и анализ архивных материалов, проектной и эксплуатационной документации; прове- сти анализ градостроительной ситуации, сложившейся в течение последних десятилетий; провести анализ технического состояния объектов ФСЗ и оценить возможность придания им дополнительных функций. Методы исследования — изучение картографических, фотографических и проектных материалов; проработка сведений из истории строительства и эксплуатации объекта исследования; обобщение личного опыта пользования услугами объекта исследования и волонтерской деятельности во время проведения массовых мероприятий социальной направленности; сравнительный и критический анализ, системный подход к изучению объекта как комплекса и выявления его свойств и связей с внешней средой. Результаты. Проанализированы данные, которые характеризуют объект исследования как составную часть территории университета и его роль в градостроительной ситуации и социальной среде. Выявлены и оценены изменения в структуре и нагрузке зоны обслуживания ФСЗ, связанные с уплотнением застройки, расположенной рядом с университетом. Оценено влияние открытых территорий ФСЗ и озелененных пространств НАУ на формирование благоприятных микроклиматических условий и улучшение экологического состояния окружающей среды. Оценено техническое состояние объектов ФСЗ. Предложены варианты переоснащения зрительских мест (трибун) стадиона. Выявлены возможности усиления социальной функции ФСЗ, предоставления социально направленных услуг нерегулярного потребления, и др. Научная новизна. На основе системного подхода к изучению градостроительной ситуации, социальной среды предложено создать своеобразные кластеры положительных изменений социальной структуры Киева, в т. ч. Соломенского района. Для этого необходимо восстановить эксплуатационную пригодности зданий и сооружений ФЗС НАУ, объединить их функционально со строительством новых и реконструкцией существующих культурно зрелищных и развлекательных заведений, расположенных рядом и построенных в 1970-1980-е годы. Практическая ценность. Полученные результаты могут быть использованы при проведении дальнейших исследований особенностей формирования и реорганизации ФЗС заведений высшего образования; градостроительных и и со- циальных изменений зон их влияния; поиску но- вых форм усиления социальных функций ФСЗ и предоставления социально направленных услуг нерегулярного потребления. Создание кластеров положительных изменений социальной среды, в состав которых могут входить ФСЗ заведений высшего образования, требует дальнейшего и более глубокого изучения в рамках градостроительной тематики научных исследований НАУ.
The paper examines the impact of physical culture and sports zones (hereinafter — PSZ) of higher education institutions on the environment of total urbanization and the possibility of creating a kind of clusters of positive changes in the social structure of the metropolis. The purpose of the work is to determine the main town-planning, architectural planning decisions of the National Aviation University (hereinafter — NAU), to investigate its role in the formation of one of the main components of the concept of sustainable development - the social climate of the location; propose additional measures to strengthen the role of the NAU PSZ in improving the social climate of the location. Objectives of the study. To achieve this goal, the following tasks are solved: to search and analyze archival materials, design and operational documentation; to analyze the urban situation that has developed over the past decades; to analyze the technical condition of PSZ facilities and assess the possibility of providing them with additional functions. Research methods — study of cartographic, photographic and design materials; processing information on the history of construction and operation of the object of study; generalization of personal experience of using the services of the object of research and volunteer work during mass social events; comparative and critical analysis, a systematic approach to the study of the object as a complex and identify its properties and relationships with the environment. Results. The data that characterize the object of study as a component of the university, and its role in the urban situation and social environment are analyzed. Changes in the structure and load of the PSZ service area related to the compaction of the building located near the university have been identified and assessed. The influence of open territories of PSZ and green spaces of NAU on formation of favorable microclimatic conditions and improvement of ecological condition of environment is estimated. The technical condition of PSZz facilities has been assessed. Variants of re-equipment of spectator seats (stands) of the stadium are offered. Possibilities of strengthening the social function of the PSZ, providing socially oriented services of irregular consumption, etc. have been identified. Scientific novelty. Based on a systematic approach to the study of the urban situation, the social environment, it is proposed to create a kind of clusters of positive changes in the social structure of Kiev, in particular, Solomyansky district. To do this, it is necessary to restore the serviceability of buildings and structures of the PSZ NAU, combine them functionally with the construction of new and reconstruction of existing cultural — entertainment and leisure facilities located nearby and built in the 1970-1980s. Practical significance. The obtained results can be used in further research of the peculiarities of the formation and reorganization of the PSZ IHE; urban and social changes in their areas of influence; finding new forms of strengthening the social functions of the PSZ and providing socially oriented services of irregular consumption. The creation of clusters of positive changes in the social environment, which may include PSZ institutions of higher education, requires further and deeper study within the urban issues of scientific research NAU. Practical significance. The obtained results can be used in further research of the peculiarities of the formation and reorganization of the PSZ IHE; urban and social changes in their areas of influence; finding new forms of strengthening the social functions of the PSZ and providing socially oriented services of irregular consumption. The creation of clusters of positive changes in the social environment, which may include PSZ institutions of higher education, requires further and deeper study within the urban issues of scientific research NAU.
Description: [1] Агєєва Г. М., Кафієв К. П., Крівєльов Л. І. (2021). Реконструкція будинків перших масових серій – засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст. Наука та будівництво, 27 (1), 32-40. DOI 10.33644/scienceandconstruction.v27i1.5 [2] Агєєва Г. М., Коробко К.В., Чернишева М.О. Місце соціальної ролі спортивних комплексів університетів в концепції «Sustainable development». Build-Master-Class-2020: International Sientific – Practical Conference of Young Scientists: Conference Proceedings, Kyiv, 25-27 november 2020. Kyiv : KNUCA, 2020. Pp. 96-97. [3] Андросова А. Вход свободный: на стадионе НАУ проведут фестиваль с известными артистами. Gloss. ua: веб-сайт. URL: https://gloss.ua/citynews/126723- Vhod-svobodnyy-na-stadione-NAU-provedut-festival-sizvestnymi-artistami (дата звернення: 28.01.2021). [4] Будівельно-технологічна практика майбутніх архітекторів. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: https://nau.edu.ua/ua/news/2019/6/budivelno-tehnologichna-praktika-maybutniharhitektoriv.html (дата звернення: 28.01.2021). [5] Вітаємо студентів ФАБД – півфіналістів Національного архітектурного студентського конкурсу STEEL FREEDOM’2020. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: https://nau. edu.ua/ua/news/2020/gruden/vitaemo-studentivfabd-%E2%80%93-pivfinalistiv-natsionalnogoarhitekturnogo-studentskogo-konkursu-steelfreedom%E2%80%992020.html (дата звернення: 28.01.2021). [6] Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. 2021 рік. Харківський національний університет будівництва та архітектури. Веб-сайт. URL: https://kstuca.kharkov.ua/nauka/konkursinaukovih-robit [7] Генеральний план розвитку м.Києва та його приміської зони до 2025 року (проект). Департамент містобудування та архітектури КМДА: веб-сайт. URL: https://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025 (дата звернення: 28.01.2021). [8] ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [На заміну ДБН Б.2.2-12:2018; чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2019. 177 с. [9] ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруди. Заклади освіти. [На заміну ДБН В.2.2-3-97; чинні від 2018-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2018. 57 с. [10] ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. [На заміну ВСН 46-86; чинні від 2004-03-01]. Вид. офіц. Київ: Держбуд України, 2004. 102 с. [11] Дорофєєва Т.І. Зв’язок між якістю фізкультурно-спортивних послуг та станом організації, що їх надає. Theoretical-methodological and scientific aspects of physical education: Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Pp. 57-78. DOI 10.30525/978-9934-26-089-6-4 [12] Дутчак М.В. Моніторинг і системі державного управління спортом для всіх в Україні. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2008. № 9. С. 34–43. [13] Історія «Спартака». Регбі міста Києва: веб- сайт. URL: http://kievrugby.org.ua/?page_id=103 (дата звернення: 28.01.2021). [14] Карташова Н.П., Хазова Е.П. Озеленение территорий высших учебных заведений г.Воронежа. Лесотехнический журнал. 2021. Т. 11. № 2(42). С. 80- 90. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.2/8 [15] Ковальська Г.Л. Розвиток системи навчальних закладів у різних містобудівних умовах. Управління розвитком складних систем. 2015. Вип. 24. С. 118-124. [16] Ковальський Л.М., Мерилова І.О., Кравцов Д.С. Досвід та проблеми формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2017. № 3 (229-230). С. 34-41. [17] Коробко К., Чернишева М., Агєєва Г. Соціально-екологічна роль фізкультурно-спортивних зон університетів (на прикладі спорткомплексу НАУ). Архітектура та екологія : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 16-18 листопада 2020 р. Київ: НАУ, 2020. С. 82-84. [18] Корпорація Roshen збудує в Києві новітній концертний зал. Кондитерська корпорація «Roshen»: веб-сайт. URL: https://roshen.com/ua/ua/korporaciyaroshen-zbuduye-v-kyyevi-novitnij-koncertnyjzal?fbclid=iwar1pilm3-5aiykfkctiy7cpxwhgrqlcc6gya33qq mp5wreudtxee8wb3qsq (дата звернення: 28.01.2021). [19] Моторина Ю.В., Москвин Н.А. Формирование пространства университетских кампусов с целью создания благоприятных условий с учетом современных требований и развития в структуре города. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Агрономия и животноводство. 2013. № 5. С. 76-85. [20] Національний авіаційний університет: літопис / М. С. Кулик та ін. Київ, 2010. 368 с. [21] Николаенко В. А., Петрук Ю. О. Особенности реконструкции системы физкультурно-спортивных объектов. Известия КГАСУ. 2014. № 4 (30). С. 77-82. [22] Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 14. Ст. 80. [23] Рибчич І. Організаційно-правові механізми управління системою надання фізкультурно- спортивних послуг у державі. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 191-197. [24] Слюсаренко Ю.С., Шимановський О.В., Галінський О.М. Науково-технічний супровід реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві. Київ : Сталь, 2013. 325 с. [25]“Стадион, так стадион”: топ-5 самых больших стадионов Киева. My-Kiev : веб-сайт. URL: https://my-kiev.com/news/stadion-tak-stadion-top-5- samyh-bolshih-stadionov-kieva.html (дата звернення: 28.01.2021). [26] Харчук О. О. Сталий розвиток: економічний, екологічний і соціальний аспект. Україна у глобальному світі: колективна монографія. Рига, 2020. С. 209-225. [27] Чемакіна О. В., Агєєва Г. М. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посіб. Київ : НАУ, 2017. 168 с. [28] Чернишева М. О., Коробко К. В. Концептуальні рішення стадіону «Риф» у м. Маріуполь. Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої̈ освіти і молодих учених. Київ : НАУ, 2021. С.117-120. [29] Чуб О.М. Принципи реконструкції багато- функціональної спортивної арени на прикладі стаді- ону «Металіст»: монографія. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. 180 с. DOI 10.25313/chub. reconstruction-2021В [30] Чуб О. М. Стан вітчизняної нормативної бази та закордонні довідкові настанови по проектуванню сучасних стадіонів.Містобудування та територіальне планування. 2017. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 64. С. 446- 451.REFERENCES [1] Ahyeyeva H.M., Kafiyev K.P., Krivyel'ov L.I. (2021). Reconstruction o f the first mass series buildings as the principle o f the sustainable developm ent of architects. Nau.edu.ua. Retrieved January 28, 2021, from https://nau.edu.ua/ua/news/2019/6/budivelno- tehnologichna-praktika-m aybutnih-arhitektoriv.html [in Ukrainian]. [2] Agieieva G., Chernisheva M., Korobko K. (2020). The place o f the social role o f sports complexes of universities in the concept o f "Sustainable development". In: Build-Master-Class-2020: International Sientific - Practical Conference of Young Scientists: Conference Proceedings, Kyiv, 25-27 november 2020. Kyiv : KNUCA, 2020. 96-97 [in Ukrainian]. [3] Androsova, A. (2019, Septem ber 6). Free admission: a festival with fam ous artists will be held at the NAU stadium . Gloss.com . Retrieved January 28, 2021, from https://gloss.ua/citynews/126723-Vhod- s v o b o d n y y - n a - s ta d io n e - N A U - p r o v e d u t - fe s tiv a l- s - izvestnymi-artistami [in Ukrainian]. [4] National Aviation University (2019, June 21). Construction and technological practice of future architects. Nau.edu.ua. Retrieved January 28, 2021, from https://nau.edu.ua/ua/news/2019/6/budivelno- tehnologichna-praktika-m aybutnih-arhitektoriv.html [in Ukrainian]. [5] National Aviation University (2020, December 21). Congratulations to FABD students - semifinalists o f the National Architectural Student Competitio STEEL FREED0M'2020 . Nau.edu.ua. Retrieved January 28, 2021, from https://nau.edu.ua/ua/new s/2020/gruden/ v ita em o - s tu d e n tiv - fa b d -% E 2% 8 0% 9 3 - p iv fin a lis tiv - na tsionalnogo-arhitek tu rnogo-stud en tskogo-konku rsu- steel-freedom% E2% 80% 992020.html [in Ukrainian]. [6] Kharkiv National University o f Construction and A rchitecture (without date). Vseukrayins'kyy konkurs student-s'kykh naukovykh robit. 2021 [All-Ukrainian competition [7] Departm ent o f Urban Planning and Architecture o f the Kyiv City State Adm inistration (without date). General developm ent plan o f Kyiv and its suburban zone until 2025 (project). Kga.gov.ua. Retrieved January 28, 2021, from https://kga.gov.ua/generalnij-plan/ genplan2025 [in Ukrainian]. [8] Ministry o f Regional Developm ent, Construction and Housing o f Ukraine. (2019). Planning and developm ent o f territories (DBN B.2.2-12:2019). Ukrarkhbudinform [in Ukrainian]. [9] Ministry o f Regional Developm ent, Construction and Housing o f Ukraine. (2018). Buildings and structures. Educational institutions (DBN V.2.2- 3:2018). Ukrarkhbudinform [in Ukrainian]. [10] State Committee o f Ukraine fo r Construction and Architecture. (2004). Buildings and structures. Sports and fitness facilities (DBN V.2.2-13-2003). Ukrarkhbudinform [in Ukrainian]. [11] Dorofeeva, T. I. (2021) The relationship between the quality of physical culture and sports services and the state of the organization that provides them. In: Theoretical-m ethodological and scientific aspects of physical education. monograph. Riga: Baltija Publishing. 57-78. http://baltijapublishing.lv/om p/index.php/bp/ catalog/book/142 [in Ukrainian]. [12] Dutchak, M. V. (2008). Monitoring and public sports m anagem ent system for all in Ukraine. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu, 9, 34-43 [in Ukrainian]. [13] Kievrugby (without date). The story of «Spartacus». Rugby of the city o f Kyiv. Kievrugby.org.ua. Retrieved January 28, 2021, from http://kievrugby.org. ua/?page_id=103 [in Ukrainian] [14] Kartashova N. P., Khazova Ye. P. (2021). Greening o f the territories o f higher educational institutions in Voronezh. Lesotekhnicheskii zhurnal, 11, 2 (42), 80-90. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.2/8. [in Russian]. [15] Kovalska, G.L. (2015). Developm ent of the system o f educational institutions in different urban conditions. Managem ent o f Developm ent of Complex System s, 24, 118-124 [in Ukrainian]. [16] Kovalsky L.M., Merilova I.O., K ravtsov D.S. (2017). Experience and problem s o f formation o f physical culture and sports zones o f educational institutions. Visnyk Prydniprovs'koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury, 3 (229-230), 34-41 [in Ukrainian]. [17] Korobko K., Chernisheva M., Agieieva G. (2020). Socio-ecological role o f physical culture and sports zones o f universities (on the exam ple o f NAU sports complex). In: Arkhitektura ta ekolohiya: XI International scientific and technical conference, 16-18 novembre 2020. Kyiv : NAU. 82-84 [in Ukrainian]. [18] Roshen Con fectionery Corporation (without date). Roshen Corporation will build the newest concert hall in Kyiv. Roshen.com . Retrieved January 28, 2021, from https://roshen .com /ua/ua/korporaciya-roshen-zbuduye- v-kyyevi-novitnij-kon ce rtny j-zal? fb clid = iw ar1pilm 3-5ai yk fkctiy7 cpxw hg rqlcc6gya33qqm p5w reud txee8w b3q sq [in Ukrainian]. [19] Motorina YU.V., Moskvin N.A. (2013). Formation o f the space of university campuses in order to create favorable conditions, taking into account modern requirem ents and developm ent in the structure of the city. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Agronomiya i zhivotnovodstvo. 5. 76-85 [in Russian]. [20] Kulyk M. S. Luts'kyy M. H., Polukhin A. V. Ivanov S. V., Kharchenko V. P., Shevchuk V. S., Lychyk V. I., Varchenko O. I. (2010). Natsional'nyy aviatsiynyy universytet: litopys [National Aviation University: Chronicle]. Kyiv. 368 [in Ukrainian]. [21] Nikolayenko V.A., Petruk YU.O. (2014). Features reconstruction system of sports facilities. Izvestiya KGASU, 4 (30), 77-82 [in Russian]. [22] Verkhovna Rada o f Ukraine. (1994). About physical culture and sports. № 3808-XII. Kyiv: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian]. [23] Rybchych I. (2015) Organizational and legal mechanism s of management o f the system o f physical culture and sports services in the state. Efficiency of Public Administration, 42, 191-197 [in Ukrainian]. [24] Slyusarenko Yu. S., Shim anovsky O. V., Galinsky O. M. (2013). Scientific and technical support o f the reconstruction of the National Sports Complex «Olympic» in Kyiv. Kyiv: Stal. 325. [in Ukrainian]. [25] My-Kiev (2020, July 14). «Stadium , so stadium»: top 5 largest stadium s in Kyev. My-Kiev. Retrieved January 28, 2021, from https://m y-kiev. c om /n ew s /s ta dio n - ta k -s ta dio n -top -5 -sam y h -b olshih - stadionov-kieva.html [in Russian]. [26] Kharchuk O.O. (2020) Sustainable develop­ ment: economic, ecological and social aspect. In: Ukrayina u hlobal'nomu sviti [Ukraine in the global world]. Riga. 209-225 [in Ukrainian]. [27] Chemakina O., Agieieva G. (2017). Enginee­ ring im provem ent of populated cities. Kyiv. 167 [in Ukrainian]. [28] Chernisheva M., Korobko K. (2021). Conceptual solutions o f the Reef Stadium in Mariupol. In: Flight. Modern problem s o f science: XXI International scientific-practical conference of higher education seekers and young scientists. Kyiv: National aviation university. 117-120 [in Ukrainian]. [29] Chub, O. M. (2021). Principles of reconstruction o f a multifunctional sports arena on the exam ple o f Metalist Stadium . Vinnytsya: Yevropeys'ka naukova platforma. 180. DOI 10.25313/chub. reconstruction-2021B [in Ukrainian]. [30] Chub, O. M. (2017). The state of the dom es­ tic regulatory fram ework and foreign reference guidelines for the design of modern stadium s. Mistobuduvannya ta terytorial'ne planuvannya [Urban planning and spatial planning]. Kyiv: KNUBA, 64, 446-451 [in Ukrainian]. neighborhoods and residential quarters in cities. Nauka ta budivnytstvo, 27(1), 32-40. DOI 10.33644/ scienceandconstruction.v27i1.5 [in Ukrainian]
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53563
ISSN: 2415-8151
DOI: 10.18372/2415-8151.23.16258
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-5-20-23.2021.pdfстаття571.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.