Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53622
Title: Удосконалення системи мотивації праці ТОВ «Юніон Трейд» з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Improving the system of work motivation of LLC "Union Trade" taking into account the world experience
Authors: Боровик, Віталій Дмитрович
Keywords: дипломна робота
graduate work
управління
management
мотивація
motivation
мотивація праці
work motivation
методи мотивації праці
methods of work motivation
заходи мотивації персоналу
staff motivation measures
Issue Date: 24-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню проблемних аспектів покращення системи мотивації праці, а також покращення існуючих методів мотивування кадрів з вивченням зарубіжного досвіду на базі Товариства з обмеженою відповідальністю “Юніон-Трейд”. У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну його мету та завдання, зазначено предмет та об’єкт дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним основам сутності поняття «мотив» та «мотивація». Також розглянуто поняття «мотивація праці» У розділі розглянуто її різновиди та останні методи мотивування персоналу на підприємствах. Також проаналізовано роль мотивації працівників та постійного покращення інструментів мотивування на підприємствах. У другому розділі наведена загальна характеристика досліджуваного підприємства, проведено аналіз його фінансово-економічної діяльності, кадрову політику організації і ситуацію з кадрами. Також досліджено сучасний стан системи мотиваційних заходів для персоналу підприємства різних рівнів. У третьому розділі вказані основні шляхи покращення системи мотивації праці, розроблені рекомендації щодо впровадження найбільш підходящих заходів та використання найбільш ефективних інструментів, згідно особливостей менталітету та специфіки роботи, проведена оцінка ефективності пропозицій.
Thesis is devoted to the study of problematic aspects of improving the system of work motivation, as well as improving existing methods of motivating staff with the study of foreign experience on the basis of the Limited Liability Company "Union-Trade". The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, its main purpose and objectives, indicates the subject and object of research. The first section is devoted to the theoretical foundations of the essence of the concept of "motive" and "motivation". The concept of "work motivation" is also considered. The section considers its varieties and the latest methods of motivating staff at enterprises. The role of employee motivation and continuous improvement of motivation tools in enterprises is also analyzed. In the second section the general characteristic of the investigated enterprise is resulted, the analysis of its financial and economic activity, a personnel policy of the organization and a situation with personnel is carried out. The current state of the system of motivational measures for the staff of the enterprise of different levels is also studied. The third section outlines the main ways to improve the system of work motivation, developed recommendations for the implementation of the most appropriate measures and the use of the most effective tools, according to the mentality and specifics of the work, evaluated the effectiveness of proposals.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Кириленко Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53622
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Боровик.В.Д..pdfдипломна робота1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.