Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53655
Title: Роль цифрових інструментів при організації дистанційного навчання фахової іноземної мови в умовах пандемії
Other Titles: The role of digital tools for distance learning of professional foreign language in a pandemic
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Konoplianyk, Lesia
Keywords: дистанційне навчання
онлайн-навчання
синхронний режим
асинхронний режим
цифрові інструменти
мобільні додатки
фахова іноземна мова
distance learning
online learning
synchronous distance learning
asynchronous distance learning
digital tools
mobile applications
professional foreign language
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Видавничий дім Гельветика
Citation: Конопляник Л.М. Роль цифрових інструментів при організації дистанційного навчання фахової іноземної мови в умовах пандемії / Л.М. Конопляник // Інноваційна педагогіка : наук. журнал. - Вип. 41, т. 2. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - С.121-127.
Abstract: Стаття присвячена одній з актуальних проблем сьогодення – проблемі організації дистанційного навчання іноземної мови у закладах вищої освіти в умовах пандемії Сovid-19. Певна увага приділена диференціації понять «дистанційне навчання» та «онлайн навчання», «синхронний режим дистанційного навчання» та «асинхронний режим дистанційного навчання». Автори наголошують на певних відмінностях дистанційного навчання, яке відбувається зараз в ЗВО в період пандемії, від традиційного дистанційного навчання, що передбачає іншу концепцію навчання. Визначаються особливості дисципліни «Фахова іноземна мова» у технічних ЗВО, а також виокремлено особливості організації дистанційного навчання цієї дисципліни. Було обрано цифрові інструменти навчання (мобільні додатки, веб-сайти, Інтернет сервіси), які у нашій практиці виявились найефективнішими при викладанні фахової іноземної мови, надано коротку характеристику цим інструментам та проаналізовано їхню специфіку. Також була запропонована класифікація цих інструментів за призначенням (за видами діяльності, в яких вони найкраще себе проявили). Зокрема, для вивчення фахової термінології були запропоновані сервіси та мобільні додатки Quizlet або Memrise; для перевірки розуміння тексту, аудіозапису, відеофрагменту, граматичного матеріалу – Google forms, Kahoot, Edpuzzle, Liveworksheets, Quizizz, Nearpod, Wizerme, Classmaker, LearningApps; для фонетичної практики корисними виявились EnglishCentral, YouGlish, SpellUp; говоріння – FlipGrid, Voice Thread, Voice Spice, Voki, Speak and Improve; письма – Blogger, Write and improve. Окремим пунктом виділені онлайн-ресурси TED talks, Science News for Students, ThoughtCo, Newsela, BBC Learning English, що містять автентичні відеофрагменти, статті та інші навчальні матеріали на різноманітну тематику з фаху студентів з готовими завданнями до них, та можуть бути використанні викладачами фахової іноземної мови для розвитку навичок студентів в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письмо, говоріння). Стаття розкриває переваги використання зазначених інструментів під час дистанційного навчання фахової іноземної мови та наголошує, що незважаючи на всі проблеми впровадження даної форми навчання в освітній процес, дистанційне навчання допомогло як викладачам, так і студентам відкрити для себе нові можливості, підвищити свою цифрову компетентність, отримати новий позитивний досвід роботи з цифровими інструментами та мобільними додатками, а також сприяло формуванню нових засобів навчання.
The article deals with one of the current problems – the problem of organizing distance learning of a foreign language at higher school during the Covid-19 pandemic. Some attention is paid to the differentiation of “distance learning” and “online learning”, “synchronous distance learning” and “asynchronous distance learning”. The author emphasizes certain differences between distance learning, which is currently taking place at higher school during the pandemic, from the traditional distance learning, which has a different paradigm of learning. The article determines the special features of the discipline “Professional Foreign Language” at higher school and singles out the peculiarities of organizing distance learning of this discipline. We have selected the digital learning tools (e.g. mobile applications, websites, Internet services) which proved to be the most effective ones in teaching a professional foreign language, have given a brief description of these tools and analyzed their specifics as well as we have proposed the classification of these digital tools by purpose (by type of activity in which they can be used most effectively). For instance, such applications as Quizlet or Memrise are offered to study professional terminology; Google forms, Kahoot, Edpuzzle, Liveworksheets, Quizizz, Nearpod, Wizerme, Classmaker, LearningApps – to check students’ comprehension of the text, audio, video or grammar material; EnglishCentral, YouGlish, SpellUp have proved to be useful for phonetic practice; FlipGrid, Voice Thread, Voice Spice, Voki, Speak and Improve – for speaking; Blogger, Write and improve – for writing. Such online resources as TED talks, Science News for Students, ThoughtCo, Newsela, BBC Learning English, containing authentic videos, articles and other educational materials on various professional topics with ready-made assignments can be used by ESP teachers for developing students’ skills in all types of activities (reading, listening, writing, speaking). The article reveals the advantages of using these tools during distance learning of a professional foreign language. It emphasizes that despite all the problems of implementing this form of learning in the educational process, distance learning has helped both teachers and students to enhance new opportunities, increase their digital competence and gain new positive experience with digital tools and mobile applications.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53655
DOI: 10.32843/2663- 6085/2021/41/2.24
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конопляник_Роль цифрових інструментів....pdfстаття171.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.