Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54022
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Energy technology of chemical-technological processes"
Authors: Трофімов, Ігор Леонідович
Trofimov, Igor Leonidovych
Keywords: енерготехнологія
еnergy technology
хіміко-технологічні процеси
chemical-technological processes
нафтопереробні технології
oil refining technologies
альтернативні технології
alternative technologies
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета викладання навчальної дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» полягає в забезпеченні спеціальної інженерної підготовки, в підсумку якої здобувач одержує необхідні знання та практичні навики в галузі інформаційних і програмних засобів управління розвитку енерговикористовуючих об’єктів хіміко-технолгічних процесів для вирішення завдань енерговикористання та енергозбереження аналізу економічних наслідків енергетичного забруднення; підготувати здобувачів до самостійної роботи по оптимізації і впровадженню нових нафтопереробних та альтернативних технологій і обладнання для них.
The purpose of teaching the discipline "Energy Technology of Chemical-Technological Processes" is to provide special engineering training, as a result of which the applicant receives the necessary knowledge and practical skills in information and software management of energy-using objects of chemical-technological processes to solve problems of energy use and energy saving. analysis of economic consequences of energy pollution; to prepare students for independent work on optimization and implementation of new oil refining and alternative technologies and equipment for them.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54022
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_ЕХТП.pdfЗміст339.13 kBAdobe PDFView/Open
03_ЕХТП_КЛ.pdfКонспект лекцій466 kBAdobe PDFView/Open
04_ЕХТП_ЛП.pdfЛабораторний практикум983.13 kBAdobe PDFView/Open
05_ЕТХТП_СР.pdfСамостійна робота200.46 kBAdobe PDFView/Open
06_ЕТХТП_КР.pdfКонтрольні питання271.29 kBAdobe PDFView/Open
07_ЕТХТП_МКР.pdfМКР186.8 kBAdobe PDFView/Open
РП_Енерготехнологія ХТП_21_1.pdfРобоча програма765.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.