Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54126
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Інструментальні методи хімічного аналізу"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Instrumental methods of chemical analysis"
Authors: Спаська, Олена Анатолівна
Spaska, Olena Anatolivna
Keywords: хроматограф
сhromatograph
рефрактометрія
refractometry
спектроскопія
spectroscopy
ідентифікація
identification
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни (як одного з розділів аналітичної хімії) є вивчення теоретичних основ аналізу речовин: фізико-хімічних методів, що базуються на проведенні хiмічних реакцій об’єктів аналізу з певними реагентами та спостереженні за змінами фізичних параметрів системи, що відбуваються під час перебігу цих реакцій, і фізичних методів, основою яких є вимірювання фізичних параметрів об’єктів аналізу, що залежать від їх якісного чи кількісного складу.
The purpose of teaching the discipline (as one of the sections of analytical chemistry) is to study the theoretical foundations of analysis of substances: physico-chemical methods based on chemical reactions of analytical objects with certain reagents and monitoring changes in physical parameters of the system. reactions, and physical methods, the basis of which is the measurement of physical parameters of the objects of analysis, which depend on their qualitative or quantitative composition.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54126
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст _НМК_ІМХА.pdfЗміст298.16 kBAdobe PDFView/Open
02_ІМХА_КЛ.pdfКонспект лекцій457.48 kBAdobe PDFView/Open
03_ІМХА_ЛП.pdfЛабораторний практикум1.32 MBAdobe PDFView/Open
04_ІМХА_ДЗ.pdfДомашні завдання441.82 kBAdobe PDFView/Open
05_ІМХА_МК.pdfМодульний контроль314.11 kBAdobe PDFView/Open
06_ІМХА_КПЕ.pdfКонтрольні питання143.47 kBAdobe PDFView/Open
01_ІМХА_РП.pdfРобоча програма1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.