Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54977
Title: Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки
Other Titles: Impact of strategic management of air transport safety on sustainable development of the national economy
Authors: Бугайко, Дмитро Олександрович
Bugayko, Dmytro
Keywords: безпека
авіаційний транспорт
сталий розвиток
стратегування
загрози
ризики
safety
air transport
sustainable development
strategizing
hazards
risks
Issue Date: 25-Aug-2021
Publisher: Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
Citation: Бугайко Д.О. Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки. - дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. - Інститут економіки промисловості НАН України. - Київ, 2021 - 417 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему розроблення теоретико-методологічних засад стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту в умовах сталого розвитку національної економіки. Розроблено організаційно-економічний механізм взаємодії цілей сталого розвитку зі стратегічним управлінням безпекою сталого розвитку авіаційного транспорту через управлінські, функціональні та інформаційні зв’язки з підсистемами сталого розвитку та безпеки різних ієрархічних рівнів, що визначає місце та роль безпеки авіації в забезпеченні фундаментальних національних інтересів – сталого розвитку національної економіки. Для реалізації стратегічного управління системою авіаційного транспорту застосовано концепцію сталого розвитку, яка містить етапи ідентифікації шляхом інтегрального оцінювання в безпековому вимірі, а також стратегування. Розроблено багатофакторну ієрархічну модель опису рівня безпеки авіаційного транспорту на основі системного підходу в контексті сталого розвитку, що поєднує економічну, технологічну, соціальну та екологічну складові. Загалом представлено 7 складових та 29 індикаторів з урахуванням «тіньових», без яких визначення поточного стану буде неповним. Запропоновано концепцію національного управління ризиками авіаційного транспорту, яка містить: класифікацію основних загроз авіаційного транспорту; формування переліку загроз за критерієм відхилення від точки сталого розвитку; визначення вагомості впливу загроз за коефіцієнтом еластичності; оцінювання вразливості системи авіаційного транспорту України; визначення найбільш серйозних негативних наслідків; використання інструментарію випереджаючого управління ризиками для протидії їм. Стратегування включає цілепокладання, побудову бажаної траєкторії розвитку та декомпозицію інтегральних індексів із використанням методів адаптивного регулювання з теорії управління. Розроблено три сценарії розвитку авіаційного транспорту України: реалістичний – 3,8%, оптимістичний – 7,0 та збалансований сталий розвиток – 11,7% приросту ВДВ із науковим обґрунтуванням кількісних значень індикаторів та ключових макропоказників, забезпечення яких гарантує бажану траєкторію сталого розвитку, а моніторинг їхнього виконання визначає ефективність політики уряду.
In the dissertation work the important scientific and applied issues of development of theoretical and methodological basics of strategic management of safety of air transport under efforts to ensure a sustainable development of the national economy is solved. The research is based on the developed organizational and economic mechanism of interaction of sustainable development goals with strategic safety management of sustainable development of air transport through management, functional and information links with subsystems of sustainable development and safety of different hierarchical levels, which determines the place and the role of national interests – achievement of sustainable development of the national economy. To implement the strategy of safe development of an air transport system, the concept of sustainable development was applied, which contains the stages of identification through integrated assessment in the safety dimension and strategy. For the purpose of identification, the multifactor hierarchical model of the description of level of safety of air transport on the basis of application of the system approach in the context of sustainable development combining economic and technological, social and ecological components is developed. In total, there are 7 components and 29 indicators, taking into account the "shadow", without which the definition of the current state will be inadequate. The concept of national risk management of air transport is developed, which includes: classification of the main threats of air transport, formation of the list of threats according to the criterion of deviation from the point of sustainable development; determining the severity of the impact of threats on the coefficient of elasticity; assessment of the vulnerability of the air transport system of Ukraine; identifying the most serious negative consequences, and using the tools of advanced risk management to counter them, which allows for a more adequate assessment and response to threats. Strategizing was carried out by goal setting, construction of the desired trajectory of development and decomposition of integrated indices using the methods of adaptive regulation from the theory of management. Three scenarios for the development of air transport in Ukraine have been developed: realistic – 3.8%; optimistic – 7.0% and balanced sustainable development – 11.7% increase in GVA with scientific substantiation of quantitative values of indicators and key macro indicators, it guarantees the desired trajectory of sustainable development, monitoring their implementation determines the effectiveness of government and government policies and actions. The first section "Methodology of research of strategic management of air transport safety" analyzes the genesis and current state of research of strategic management of air transport safety in order to ensure sustainable development of the national economy. Theoretical principles are developed and the economic essence of strategic management of air transport safety and its role in promoting sustainable development of the national economy is determined. The organizational and economic mechanism of interaction of the purposes of sustainable development with strategic management of safety of sustainable development of air transport is developed. The second section "Theoretical, economic and methodological principles of impact of strategic management of safety and efficiency of air transport on sustainable development" conducted a systematic study of aspects of efficiency and safety of air transport components: airlines, airports, logistics infrastructure and remotely piloted aircraft systems. In the third section "System approach in determining the level of sustainable development of air transport in the safety dimension" conducted comprehensive research in determining the level of sustainable development of air transport in the security dimension, developed the structure and system of indicators, scientifically substantiated vectors of indicators and components of sustainable development of air transport; an integrated assessment of the components and sustainable development in general was carried out simultaneously with the integrated convolution of threshold values to determine the level of safety; developed a multifactorial hierarchical model for describing the level of air transport safety based on the application of a systematic approach in the context of sustainable development, combining economic and technological, social and environmental components. The fourth section "Hazards and risks of strategic aviation safety management" defines the list and importance of threats and develops the concept of national aviation risk management, improved tools for solving the problem of balanced allocation of resources of aviation safety management system and further developed theoretical and methodological principles of fractal -statistical analysis of time series to solve problems of data analysis of the aviation safety system. In the fifth section "Strategic scenarios and institutional measures for sustainable development of air transport of Ukraine" received further theoretical and methodological principles of development of the aviation logistics ecosystem, developed the concept of classical foresight technology and expanded its use to solve problems of strategic management of air transport of Ukraine in the safety dimension.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54977
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_типоргафия.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Дисер_Бугайко_сайт (2).pdf8.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.