Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54998
Title: Modern challenges of air transport: safety, regulations, operations and infrastructure
Other Titles: Сучасні виклики повітряного транспорту: безпека, правила, експлуатація та інфраструктура
Authors: Bugayko, Dmytro
Ierkovska, Yuliya
Aliyev, Fariz
Bugayko, Danylo
Бугайко, Дмитро
Єрковська, Юлія
Алієв, Фаріз
Бугайко, Данило
Keywords: air transport
safety
regulation
operation
infrastructure
hazards
risks
авіаційний транспорт
безпека
регулювання
експлуатація
інфраструктура
загрози
ризики
Issue Date: 2022
Publisher: Viold Limited Liability Company
Citation: Bugayko D.O., Ierkovska Y.M., Aliyev F.F., Bugayko D.D. Modern challenges of air transport»: safety, regulations, operations and infrastructure. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.11, pp.15-28 DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-11-2
Abstract: Openness to the negative consequences of global, regional and national financial crises, the tragic events associated with the activities of terrorist organizations and, first of all, the global COVID 19 pandemic lead to the fact that the issues of efficiency and economic feasibility are among the priorities in solving the challenge of maintaining an appropriate safety level. In fact, the philosophy of aviation safety is changing from an understanding of its purely technical and technological component and extends to determining the severity of risks to property, life and health of people, the environment, financial security, and legal liability of enterprises have shocked aviation transport. At the same time, harmonization, integrity and operational interchangeability of the industry’s integrated security system are achieved; the worldwide exchange of safety-related information; global systemic hazards are identified and eliminated at an early stage. The effective management of aviation safety requires a systematic approach to the development of policies, procedures and recommended practices. Safety management integrates different types of aviation activities into a single whole. The main challenges of Ukrainian air transport in the context of the globalization of the air transportation market are the annexation of Crimea, the armed conflict in the east of Ukraine, the tragedy of the Boeing-777 of Malaysian Airlines, the closure of airspace over the vast territory of Ukraine, the refusal to fly over the Russian Federation, the tragedy of the Boeing-737 of International Airlines Ukraine” in Iran and, to a greater extent, the COVID-19 pandemic. These challenges are reflected in almost all macro, meso and microeconomic indicators of the activity and infrastructure of air transport. However, air transport is not only an open system, but also an adaptive system. Modern challenges of its activities indicate the need to develop strategic scenarios and develop a mechanism for institutional support for further sustainable development, taking into account the dynamic external environment, constant changes in the structure and intensity of threats and uncertainties.
Відкритість до негативних наслідків загальносвітових, регіональних і національних фінансових криз, трагічні події, пов’язані з діяльністю терористичних організацій та, в першу чергу, всесвітня пандемія COVID 19 призводять до того, що саме питання ефективності та економічної доцільності є одними з пріоритетних при вирішенні завдання підтримки відповідного рівня безпеки. Фактично філософія безпеки авіації змінюється з розуміння її суто технічної та технологічної складової і поширюється на визначення ступеня тяжкості ризиків для майна, життя і здоров’я людей, довкілля, фінансової безпеки і юридичної відповідальності галузі авіаційного транспорту. При цьому досягаються гармонізація, цілісність і експлуатаційна взаємозамінність системи комплексної безпеки галузі; поширюється у всесвітньому масштабі обмін інформацією, пов’язаною з безпекою польотів; виявляються й усуваються глобальні системні джерела небезпеки на ранньому етапі. Для ефективного управління безпекою авіації необхідний системний підхід до розроблення політики, процедур і рекомендованої практики. Управління безпекою об’єднує різні види авіаційної діяльності в єдине ціле. Основними викликами авіаційного транспорту України в умовах глобалізації ринку авіаційних перевезень є анексія Криму, збройний конфлікт на сході України, трагедія Боїнгу-777 Малайзійських авіаліній, закриття повітряного простору над великою територією України, відмова від польотів над Російською Федерацією, трагедія Боїнгу-737 Міжнародних авіаліній України в Ірані та, в найбільшій мірі, пандемія COVID-19. Ці виклики знайшли відображення практично в усіх макро, мезо та мікроекономічних показниках діяльності та інфраструктури авіаційного транспорту. Однак авіаційний транспорт ‒ не тільки система відкритого типу, але й адаптивна система. Сучасні виклики його діяльності вказують на необхідність розробки стратегічних сценаріїв та відпрацювання механізму інституційного супроводу його подальшого сталого розвитку з урахуванням динамічного зовнішнього середовища, постійної зміни структури та інтенсивності загроз та факторів невизначеності.
Description: 1. Suslova GA, Bugayko DO ICAO's new strategies for civil aviation security. Civil aviation of Ukraine of the XXI century: materials of scientific-practical. conf. (Kyiv, April 12, 2018). Kyiv: NAU, 2018. P. 11-13. 2. D. Bugayko, Yu. Kharazishvili. Theoretical principles of strategic aviation safety management in the context of ensuring sustainable development of the national economy. Bulletin of Economic Science of Ukraine. 2020. № 1 (38). P. 166-175. Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academy of Economic Sciences of Ukraine. 3. D.Bugayko, Yu. Kharazishvili, М.Hryhorak, Z.Zamiar. Economic Risk Management of Civil Aviation in the Context of Ensuring Sustainable Development of the National Economy. Logistics and Transport– Wroclaw: International School of Logistics and Transport in Wroclaw. – 2020. - №1-2(45-46). – P.71– 82. 4. Ovdiienko О., Hryhorak M., Marchuk V., Bugayko D. An assessment of the aviation industry’s impact on air pollution from its emissions: worldwide and the Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. [Katowice]. 2021. Vol. 9. № 2. P. 1-10. 5.Yu Kharazishvili, D Bugayko, V Lyashenko, V Sokolovskiy, V Baranov. Strategizing for sustainable development of transport systems in the safety dimension. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing. P. 012025. 6. Dmytro Bugayko, Yuliya Ierkovska. Institutional Measures of Air Transport Safety Strategic Management at the Level of State Regulation. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. The electronic scientifically and practical journal v.9 (2021). P.6 – 19. ISSN 2708 -3195. https://smart-scm.org. 7. Dmytro Bugayko, Yuliya Ierkovska, Fariz Aliev, Mariia Bahrii. The Concept of National Integrated Risk Management of Aviation Transport of Ukraine. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. The electronic scientifically and practical journal v.10 (2021). P.6 – 18. ISSN ISSN 2708-3195 https://smart-scm.org. 8.Statistical collection "Transport and Communications of Ukraine" 2020: stat. coll. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2021. 116 p. 9.https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-avia.pdf 10.CAA Ukraine (2021). ttps://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya. 11."Analysis of the state of aviation safety based on the results of the investigation of aviation accidence and incidents with civil aircraft of Ukraine and foreign-registered aircraft in 2020". National Bureau for Investigation of Aviation Accidence and Incidents with Civil Aircraft: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis_2020.pdf 12. Flight safety management manual. Document 9859. 4th ed. / International Civil Aviation Organization. Montreal, 2018. 218 p. 13. Cabinet of Ministers of Ukraine. About approval of the state program on flight safety. Order of June 16, 2021 № 656-r Kyiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2021-%D1%80#Text. 14.Aviation Benefits Report 2019. The Industry High Level Group (IHLG). 2019. 76 p. URL: https://www.icao.int/sustainability/Documents/AVIATION-BENEFITS-2019-web.pdf. 15.CAO/Economic Development – Air Transport Bureau (2021). Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis. Montréal, Canada. 2021. 17 February / Economic Development – Air Transport Bureau. 2021. URL: https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO%20COVID%202021%2002%2017%20Economic. 16.IATA. WATS World Air Transport Statistics 2021. URL: https://www.iata.org/contentassets/a686ff624550453e8bf0c9b3f7f0ab26/wats-2021-mediakit.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54998
DOI: 10.46783/smart-scm/2022-11-2
Appears in Collections:Монографії кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_j_Bugayko_11_22 (2).pdf354.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.