Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55276
Title: Знаходження максимального потоку в мережі
Other Titles: Finding the maximum flow in the network
Authors: Ситник, Дарія Олександрівна
Sytnyk, Dariya
Keywords: target function
mathcad
матриця суміжності
матриця пропускних здатностей ребер
цільова функція
target function
column
matrix of capacity of edges
adjacency matrix
Issue Date: 7-Apr-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ситник Д.О. Знаходження максимального потоку в мережі // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022.-C.87
Abstract: Мережа задається орграфом, який задано матрицею суміжності та матрицею пропускних здатностей ребер, причому мережа має одне джерело і один стік. Потрібно обчислити максимальну пропускну здатність самої мережі. Аналітично, задачу зводимо до задачі лінійного програмування. Знаходимо відповідну цільову функцію та відповідні умови, а саме: потік через кожну дугу не перевищує її пропускної здатності та для кожної вершини, відмінної від джерела та стоку, повний потік, який входить в неї, дорівнює повному потоку, який з неї виходить
The network is defined by a digraph, which is given by the adjacency matrix and the matrix of bandwidth of the edges, and the network has one source and one drain. You need to calculate the maximum bandwidth of the network itself. Analytically, we reduce the problem to the problem of linear programming. Find the appropriate objective function and the appropriate conditions, namely: the flow through each arc does not exceed its capacity and for each vertex other than the source and runoff, the total flow that enters it is equal to the total flow that comes out of it
Description: 1.Макаров Е.Г.Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс.—СПб.: Питер, 2003.—448 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55276
Appears in Collections:Політ. Прикладна математика. 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ситник.Д.О - Дарія Олександрівна Ситник.pdfТези конференції379.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.