Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55596
Title: Перспективи розвитку міжнародної авіаційної освіти на прикладі Національного авіаційного університету
Other Titles: Prospects for the development of international aviation education on the example of the National Aviation University
Authors: Шевченко, Ольга Роальдівна
Бугайко, Дмитро Олександрович
Попковський, Тадеуш
Shevchenko, Olga
Bugayko, Dmytro
Popkowskiy, Tadeuzsh
Keywords: міжнародна авіаційна освіта
компетентнісний підхід
авіаційні спеціальності
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)
international aviation education
competence approach
aviation specialties
International Civil Aviation Organization (ICAO)
Issue Date: 26-May-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко О.Р., Бугайко Д.О., Попковський Т. Перспективи розвитку міжнародної авіаційної освіти на прикладі Національного авіаційного університету // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук. - Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - С. 90-94.
Abstract: Перспективи розвитку міжнародної авіаційної освіти полягають у подальшому вдосконаленні міжнародної співпраці провідних науково-навчальних авіаційних центрів, серед яких одне з лідируючих місць належить Національному авіаційному університету. З-поміж пріоритетних напрямків співробітництва можливо виділити відкриття авіаційних спеціальностей, співпрацю університетів з такими провідними авіаційними організаціями, як Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), упровадження програм подвійних дипломів, популяризацію можливостей програм академічної мобільності діяльності. Міжнародна співпраця в галузі міжнародної авіаційної освіти дозволяє досягнути максимального синергетичного ефекту на глобальному ринку авіаційних освітніх послуг.
Prospects for the development of international aviation education are to further improve the international cooperation of leading aviation research and training centers, among which one of the leading positions belongs to the National Aviation University. Among the priority areas of such cooperation are the opening of aviation specialties, cooperation of universities with leading aviation organizations such as the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International Air Transport Association (IATA), implementation of double degree programs, promotion of academic mobility programs. International cooperation in the field of international aviation education allows to achieve the maximum synergetic effect in the global market of aviation education services.
Description: Режим доступу: http://imco.nau.edu.ua 1.Бугайко Д., Павеска М. Роль міжнародного співробітництва університетів у системі безпеки авіації. Стратегічні орієнтири розвитку НАУ в умовах динамічного освітнього середовища : зб. статей і матеріалів. Київ : НАУ, 2019. С. 153-157. 2. Бугайко Д., Тимохін В. Проблеми підготовки іноземних студентів у сфері авіаційної логістики. Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: ХУЇІМНПК : зб. доповідей. Київ : Сік Груп Україна, 2019. С. 137-140. 3. Бугайко Д., Тимохін В., Заміар З. Проблеми підготовки студентів-іноземців авіаційних спеціальностей в умовах глобалізації. Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці : зб. матеріалів ХІІ наук.-практ. конф. Київ : ФОП Маслаков, 2019. С. 25-27. 4. Bugayko D., Kharchenko V., Foriash M. New Technologies in the Global Aero - Space Engineering Education. Logistics and Transport. Wroclaw : International School of Logistics and Transport in Wroclaw, 2014. Vol. 24. № 4. P. 37-44. 5. Bugayko D., Shevchenko O. Indicators of air transport sustainable development. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. 2020. № 4. Р. 6-18.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55596
ISBN: 8-966-136-893-3
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ШЕВЧЕНКО_БУГАЙКО_ПОПКОВСЬКИЙ.pdf130.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.