Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56049
Title: Управління міським землекористуванням
Other Titles: Urban Land Management
Authors: Новаковська, Ірина Олексіївна
Novakovska, Iryna
Keywords: управління землекористуванням
планування використання земель
землі міст
земельно-ресурсний потенціал
оцінка земель
evaluation of lands
land use planning
land-resource potential
land management
land of cities
Issue Date: 2016
Publisher: Державне видавництво "Аграрна наука" НААН
Citation: Новаковська І.О. Управління міським землекористуванням: монографія. – К.: Аграр. наука, 2016. – 304 c.
Abstract: У монографії системно досліджуються теоретичні основи формування структури міського землекористування за соціально-економічними функціями, видами економічної діяльності, власнісним статусом та нормативно-правове забезпечення розвитку землекористування міст. Обґрунтовано концептуальні засади управління міським землекористуванням, функціонування системи охорони міських земель, основні принципи та напрями прогнозування землекористування міст, організаційно-економічні механізми удосконалення процесу використання земель у контексті децентралізації влади. Визначено механізми розвитку системи оцінки земель, збереження ландшафтнорекреаційного комплексу міст, удосконалення громадського контролю за використанням та охороною земель, оцінки параметрів землекористування мегаполісів. Запропоновані методологічні основи та методичні положення розроблення планів земельно-господарського устрою міст, складання проектів впорядкування територій для містобудівних потреб, оцінки ефективності міського землекористування.
The author investigates in the monography system theoretical fundamentals of formation of structure of urban land management according to social and economic functions, kinds of economic activities, proprietary status and legislative support of development of land tenure of cities. Conceptual principles are substantiated of urban land management, as well as functioning of system of protection of city lands, main principles and directions of forecasting land tenure of cities, organizational-and-economic mechanisms of improvement of process of use of lands in a context of decentralization of authority. Mechanisms of development of system of evaluation of lands, preservation of landscapeand-recreational complex of cities, improvement of public control over the use and protection of lands, assessment of parameters of land tenure of megacities are specified. Methodological basis and methodical rules on development of plans of land-and-economic arrangement of cities, design of accomplishment of territories for town-planning needs, estimation of efficiency of city land tenure are offered.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56049
ISBN: 978-966-540-419-4
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустроюItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.