Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56252
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Управління маркетинговою діяльністю ринкового суб'єкта на міжнародному ринку"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Management of marketing activities of a market entity in the international market"
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Keywords: ринковий суб'єкт
маркетинг
робоча програма
market entity
marketing
working program
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області маркетингу. Метою викладання дисципліни є теоретичні засади управління міжнародною діяльністю об’єктів, виявлення маркетингових резервів для роботи на зовнішніх ринках в умовах глобалізації, використання яких дозволить суб’єктам господарювання зміцнити свої ринкові позиції, покращити обслуговування споживачів, розробляти стратегічні заходи.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the totality knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of marketing. The purpose of teaching the discipline is the theoretical foundations of international management activity of facilities, identification of marketing reserves for work on external markets in the conditions of globalization, the use of which will allow subjects businesses to strengthen their market positions, improve service consumers, develop strategic measures.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на міжнародному ринку» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Work program (WP) of the educational discipline "Marketing management activities of a market entity on the international market" was developed on the basis of "Methodical recommendations for the development and design of the work program educational discipline of full-time and extramural forms of education", approved by order of the Rector dated April 29, 2021 No. 249/unit, and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56252
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.