Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56334
Title: Наукове підґрунтя просування територіального маркетингу в Україні
Other Titles: The scientific basic of the territorial marketing promotion in Ukraine
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Borysenco, Olena
Ярмолюк, Олексій Ярославович
Yarmoliuk, Oleksii
Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Iuliia
Keywords: маркетинг
територія
образ території
привабливість
засоби маркетингу
комунікації
маркетинг відносин
внутрішній маркетинг
marketing
territory
image of territory
attractiveness
marketing tools
communications
relationship marketing
internal marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Борисенко О.С., Ярмолюк О.Я., Фісун Ю.В. Наукове підґрунтя просування територіального маркетингу в Україні // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Одеса, 2019. - Вип. № 31. - С. 213-221
Abstract: Глобалізаційні процеси та бурхливий розвиток міжнародних економічних відносин змушують країни та регіони конкурувати за інвестиції, ринки збуту, відвідувачів. В ринкових умовах господарювання кожен регіон сьогодні повинен розвиватися не лише як складова частина єдиної національної економіки, але й багато в чому як самостійна система. Сьогодні влада регіонів все активніше йде на прямі контакти з інвесторами на профільних заходах та демонструє інвестиційну привабливість за рахунок прозорих показників, низьких ризиків, високого потенціалу та готовності оперативно вирішувати проблеми інвесторів.
Globalization processes and the rapid development of international economic relations force countries and regions to compete for investments, sales markets, and visitors. In market economic conditions, each region today must develop not only as a component of a unified national economy, but also in many respects as an independent system. Today, the authorities of the regions are more and more actively making direct contacts with investors at specialized events and demonstrating investment attractiveness due to transparent indicators, low risks, high potential and readiness to promptly solve the problems of investors.
Description: У статті доведено необхідність застосування маркетингового підходу до управління регіонами, проаналізовано комплексну систему створення образу території. В основу цього аналізу покладено інструменти маркетингу територій та можливості їх використання у стратегічному розвитку регіонів. Територіальний маркетинг є частиною регіональної політики, спрямованої на формування позитивного образу регіону щодо зовнішніх суб’єктів задля підвищення рівня життя всередині регіону. Більшість проблем зі створення образу території пов’язана з відсутністю реального управління маркетингом. Отримати реальне управління маркетингом територій можна тільки за умови створення маркетингової атмосфери. Процес розвитку економічної привабливості регіону через реалізацію маркетингової стратегії дає змогу посилити самостійність регіону, а також є передумовою та результатом припливу додаткових економічних ресурсів в регіон. Розвиток регіону загалом, зміцнення його економічної привабливості та використання маркетингу територій як частини стратегії регіонального розвитку є взаємообумовленими аспектами та мають бути підпорядковані єдиній меті. The article proves the necessity of applying a marketing approach to regional management, analyzes the complex system of creating an image of the territory. At the core of this analysis are used tools of marketing territories and the possibility of their use in the strategic development of regions. Place marketing is part of a regional policy aimed at creating a positive image of the region from the point of view of external actors in order to improve living standards within the region. Most of the problems with creating an image of the territory is due to the lack of real marketing management. Getting real marketing management of territories can only if you create a marketing atmosphere. The process of developing the economic attractiveness of the region through the implementation of a marketing strategy can enhance the autonomy of the region and is a prerequisite and result of the inflow of additional economic resources in the region. The development of the region as a whole, the strengthening of its economic attractiveness and the use of place marketing as part of the regional development strategy are interdependent aspects and should be subordinated to a single goal. Territory marketing aims to achieve sustainable development of territories for the benefit of all sectors of society. It is associated with meeting the needs of the inhabitants of this territory in safe, decent, comfortable living conditions. This is a task that is social in nature and can be solved only by the joint efforts of all members of society. So, in the context of changes in economic relations, the use of the marketing concept of strategic planning for the region as one of the conditions for the formation of the unique competitive advantages of the territory, the possibility of active self-provision of the regions, due to the deepening of those functions of the territory for which there are the most favorable conditions, is relevant. Thus, the goal of this research is to synthesize foreign and native approaches to the understanding of place marketing, analyzed the complex approach in creating the image of the territory, using the means of place marketing and explored the use of marketing tools in the strategic development of the regions.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56334
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.