Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56610
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Маркетингові комунікації"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Marketing communications"
Authors: Петропавловська, Світлана
Petropavlovska, Svitlana
Keywords: комунікації
маркетинг
маркетингові комунікації
робоча програма
communication
marketing
marketing communications
working program
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є одною з профілюючих дисциплін підготовки спеціалістів-маркетологів що формують профіль фахівця в галузі маркетингових комунікацій на основі теоретичних положень та сучасних форм і методів виробничо-господарської і комерційної діяльності, що панують у світовому економічному процесі. Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння знаннями ефективного просування продуту та послуг, освоєння системи та методів вивчення комунікативної політики в системі маркетингу, змісту та функцій комунікативної політики з точки зору теорії взаємодії суб'єктів ринкових відносин, що допоможе майбутнім фахівцям приймати ефективні виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.
This educational discipline is one of the profiling disciplines for the training of marketing specialists who form the profile of a specialist in the field of marketing communications on the basis of theoretical provisions and modern forms and methods of industrial, economic and commercial activity that dominate the global economic process. The purpose of teaching the academic discipline is to master the knowledge of effective promotion of products and services, to master the system and methods of studying communication policy in the marketing system, the content and functions of communication policy from the point of view of the theory of interaction of subjects of market relations, which will help future specialists to adopt effective production, organizational and scientific solutions at the level of modern requirements.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
The work program (WP) of the academic discipline "Marketing Communications" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od, and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56610
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Маркетингові комунікації_2021.pdfробоча програма1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.