Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56653
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Авіаційні вантажні перевезення"
Other Titles: Educational and methodical complex "Air Cargo Transportation"
Authors: Борець, Ірина
Іваннікова, Вікторія
Borets, Iryna
Ivannikova, Victoriya
Keywords: авіація
авіаційні вантажні перевезення
транспорт
аir сargo transportation
аviation
transport
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних перевезень і транспортних систем. Метою навчальної дисципліни є: забезпечення прийняття фахівцем рішень в практиці авіаційних вантажних перевезень надання знань з організації і технології перевезень вантажів повітряним транспортом, перевізної документації, правил та міжнародних стандартів перевезень авіаційних вантажів, вміння організовувати перевезення вантажів авіаційним транспортом, оформлювати перевізну документацію, забезпечити високій рівень якості обслуговування вантажної клієнтури, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста даного напряму. Завданнями навчальної дисципліни є: засвоєння технології авіаційних вантажних перевезень, розробка технологічних схем обробки вантажів, дотримання правил та міжнародних стандартів авіаційних вантажних перевезень, вибору технічних засобів для доставки та обробки вантажів, забезпечення високого рівня якості обслуговування вантажної клієнтури, підвищення ефективності авіаційних вантажних перевезень.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of Organization of air transportation and transport systems. The purpose of the discipline is: ensuring the decision-making by a specialist in the practice of air cargo transportation, providing knowledge on the organization and technology of air cargo transportation, transport documentation, rules and international standards for air cargo transportation, the ability to organize cargo transportation by air transport, draw up transport documentation, ensure a high level of quality of service to the cargo clientele that meets the requirements of the qualification characteristics of a specialist in this area. The objectives of the discipline are: mastering the technology of air cargo transportation, developing technological schemes for cargo handling, compliance with the rules and international standards of air cargo transportation, choosing technical means for cargo delivery and handling, ensuring a high level of quality of service to the cargo clientele, improving the efficiency of air cargo transportation.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Авіаційні вантажні перевезення» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "air cargo transportation" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56653
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Авіаційні вантажні перевезення_план2021.pdfРобоча програма1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.