Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56658
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Методологія прикладних досліджень в сфері будівництва та цивільної інженерії"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Methodology of applied research in the field of construction and civil engineering"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Методология прикладных исследований в сфере строительства и гражданской инженерии"
Authors: Лапенко, Олександр Іванович
Lapenko, Oleksandr
Лапенко, Александр Иванович
Keywords: будівництво та цивільна інженерія
construction and civil engineering
строительство и гражданская инженерия
промислове і цивільне будівництво
industrial and civil construction
промышленное и гражданское строительство
методологія прикладних досліджень
методология прикладных исследований
methodology of applied research
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Методологія прикладних досліджень в сфері будівництва та цивільної інженерії» надає можливість студенту одержати вміння та практичні навички з питань, які стосуються методів проведення прикладних досліджень, зокрема експерименту і його моделювання, методів оцінки достовірності отриманих результатів та є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що форму-ють профіль фахівця в області будівництва. Метою викладання дисципліни є забезпеченні майбутнього спеціаліста знаннями та основам наукової постановки експерименту на сучасному рівні науки і техніки, основним прийомам при розробці і плануванні проведення експерименту, оцінки достовірності отриманих результатів, прогнозування результатів, впровадження отри-маних експериментальних даних в проектні та будівельні роботи, а також застосовувати математичний апарат, теоретичні, розрахункові і експериментальні методи, ме-тоди математичного і комп’ютерного моделювання при розрахунку інженерних споруд.
The educational discipline "Methodology of applied research in the field of construction and civil engineering" provides the student with the opportunity to acquire skills and practical skills in matters related to the methods of conducting applied research, in particular the experiment and its modeling, methods of assessing the reliability of the obtained results, and is theoretical and the practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of construction. The purpose of teaching the discipline is to provide the future specialist with the knowledge and basics of the scientific setting of an experiment at the modern level of science and technology, the main techniques for developing and planning an experiment, assessing the reliability of the results obtained, forecasting the results, implementing the obtained experimental data in design and construction works , as well as apply mathematical apparatus, theoretical, calculation and experimental methods, methods of mathematical and computer modeling in the calculation of engineering structures.
Учебная дисциплина «Методология прикладных исследований в сфере строительства и гражданской инженерии» предоставляет возможность студенту получить умения и практические навыки по вопросам, касающимся методов проведения прикладных исследований, в частности эксперимента и его моделирования, методов оценки достоверности полученных результатов и теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области строительства. Целью преподавания дисциплины является обеспечении будущего специалиста знаниями и основам научной постановки эксперимента на современном уровне науки и техники, основным приемам при разработке и планировании проведения эксперимента, оценки достоверности полученных результатов, прогнозирования результатов, внедрения полученных экспериментальных данных в проектные и строительные работы , а также применять математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные методы, методы математического и компьютерного моделирования при расчете инженерных сооружений.
Description: Для магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньо-професійних програм Промислове і цивільне будівництво та Автомобільні дороги і аеродроми
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56658
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_Методологія_кор_21.pdfСилабус205.68 kBAdobe PDFView/Open
РП_Методологія_кор_21_.pdfРобоча програма339.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.