Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56661
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Прикладна теорія ризиків"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Applied risk theory"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Прикладная теория рисков"
Authors: Лапенко, Олександр Іванович
Lapenko, Oleksandr
Лапенко, Александр Иванович
Keywords: будівництво та цивільна інженерія
construction and civil engineering
строительство и гражданская инженерия
промислове і цивільне будівництво
industrial and civil construction
промышленное и гражданское строительство
теорія ризиків
теория рисков
ймовірність
вероятность
risk theory
probability theory
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місцем навчальної дисципліни є теоретична та практична основа сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області будівництва. На базі здобутих знань фахівець виконує професійні задачі, що пов’язані з моделюванням, прогнозуванням та оцінкою впливу на будівельні об’єкти, суспільство та навколишнє природне середовище в результаті різних видів людської діяльності. Метою навчальної дисципліни є забезпечення майбутнього фахівця з будівництва знаннями сучасного математичного апарату теорії ризиків для моделювання, прогнозування та оцінки ризиків, а також при вирішенні проблем стратегії управління стійкістю та безпекою будівельних об’єктів.
The place of the educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of construction. Based on the acquired knowledge, the specialist performs professional tasks related to modeling, forecasting and assessment of the impact on construction objects, society and the surrounding natural environment as a result of various types of human activity. The goal of the educational discipline is to provide the future construction specialist with knowledge of the modern mathematical apparatus of risk theory for modeling, forecasting and risk assessment, as well as in solving problems of the strategy of managing the stability and safety of construction objects.
Местом учебной дисциплины есть теоретическая и практическая основа совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области строительства. На базе полученных знаний специалист выполняет профессиональные задачи, связанные с моделированием, прогнозированием и оценкой влияния на строительные объекты, общество и окружающую среду в результате различных видов человеческой деятельности. Целью учебной дисциплины является обеспечение будущего специалиста по строительству знаниями современного математического аппарата теории рисков для моделирования, прогнозирования и оценки рисков, а также решения проблем стратегии управления устойчивостью и безопасностью строительных объектов.
Description: Для магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньо-професійніх програм Промислове і цивільне будівництво та Автомобільні дороги і аеродроми
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56661
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СилабусПрикладна теорія ризиків_21.pdfСилабус205.13 kBAdobe PDFView/Open
РП Прикладна теорія ризиків_21_.pdfРобоча програма293.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.