Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56664
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Статистичний аналіз транспортних систем і процесів"
Other Titles: Educational and methodical complex "Statistical Analysis of Transport Systems and Processes"
Authors: Антонова, Анна Олегівна
Antonova, Anna
Keywords: статистичний аналіз
транспортна система
транспортний процес
авіація
transport system
transport process
statistical analysis
avaition
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є висвітлення сучасного апарату прикладної статистики, який повинен бути достатнім для опрацювання математичних та економетричних моделей, що виникають та використовуються при аналізі транспортних систем і процесів, для обробки статистичних даних, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців з авіаційних перевезень. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіти необхідними теоретичними знаннями з теорії ймовірностей, математичної статистики та основними принципами їх застосування в системі дисциплін при підготовці за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»; - оволодіти знаннями та навичками використання пакета MS Excel, потрібними для статистичного аналізу та моделювання випадкових явищ в транспортних системах і процесах; - прищепити навички математичного дослідження задач статистичної обробки даних; - виробити вміння самостійно використовувати при розв'язуванні задач та при обробці статистичних даних необхідні методи і спеціальну літературу з прикладної статистики.
The purpose of teaching the discipline is to highlight the modern apparatus of Applied Statistics, which should be sufficient for processing mathematical and econometric models that arise and are used in the analysis of transport systems and processes, for processing statistical data related to the further practical activities of specialists in air transportation. The objectives of studying the discipline are: - master the necessary theoretical knowledge of probability theory, mathematical statistics and the main principles of their application in the system of disciplines in training in specialty 275 "transport technologies (in air transport)"; - master the knowledge and skills of using the MS Excel package necessary for statistical analysis and modeling of random phenomena in transport systems and processes; - instill skills in mathematical research of statistical data processing problems; - develop the ability to independently use the necessary methods and special literature on Applied Statistics when solving problems and processing statistical data.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Статистичний аналіз транспортних систем і процесів» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "statistical analysis of transport systems and processes" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56664
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Статистичний аналіз транспортних систем і процесів_план2021.pdfРобоча програма1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.