Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56672
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методологія прикладних досліджень у сфері транспортних технологій (за видами)"
Other Titles: Educational and methodical complex "Methodology of Applied Research in the Field of Transport Technologies (by type)"
Authors: Антонова, Анна Олегівна
Antonova, Anna Olegivna
Keywords: методологія
прикладні дослідження
авіація
транспорт
methodology
applied research
aviation
transport
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і транспортних технологій. Метою викладення дисципліни є вироблення навичок проведення наукових досліджень та подальше застосування їх при підготовці магістерської роботи, при написання наукових статей. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -оволодіння основними поняттями наукових досліджень; -оволодіння методологією та методами наукових досліджень, їх практичному використанні; -оволодіння основними принципами та прийомами математичного моделювання операцій, принципами підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач; - формування навичок проведення наукових досліджень з фахової діяльності.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of Transportation Organization and transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to develop skills in conducting scientific research and then apply them in the preparation of a master's thesis, when writing scientific articles. The objectives of studying the discipline are: - mastering the basic concepts of scientific research; - mastering the methodology and methods of scientific research, their practical use; - mastering the basic principles and techniques of mathematical modeling of operations, the principles of selection of mathematical and software for the practical implementation of problems; - formation of skills in conducting scientific research in professional activities.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Методологія прикладних досліджень у сфері транспортних технологій (за видами)» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НМ-7-275-1/21, №РМ-7-275-1/21 та №НМ-7-275-1з/21, №РМ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "methodology of Applied Research in the field of transport technologies (by type)" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. Nm-7-275-1/21, RM No.-7-275-1/21 and NM number-7-275-1z/21, RM No.-7-275- 1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Master" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56672
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Методологія прикладних досліджень_план2021.pdfРобоча програма1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.