Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56676
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Комп’ютерно-інтегровані системи та мережі"
Other Titles: Educational and methodical complex "Computer-Integrated Systems and Networks"
Authors: Безкоровайний, Юрій
Галагуз, Тетяна
Beskorovayny, Yuri
Galaguz, Tatiana
Keywords: комп’ютерні системи
інтегровані системи
транспорт
мережі
computer systems
integrated systems
transport
networks
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та практичних навичок з побудови комп’ютерно-інтегрованих систем на основі мереж для підготовки фахівців в області організації перевезень і управління на транспорті. Метою навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань щодо апаратної та програмної будови комп'ютерних мереж для організації обміну даними між комп’ютерно-інтегрованими системами. Завданнями навчальної дисципліни є: та формування у студентів фундаментальних знань з теорії комп'ютерних мереж та формування практичних навичок з їх проектування та експлуатації.
This discipline is an integral theoretical basis for knowledge and practical skills in building computer-integrated systems based on networks for training specialists in the field of Transportation Organization and Transport Management. The purpose of the discipline is to provide students with theoretical and practical knowledge about the hardware and software structure of computer networks for organizing data exchange between Computer-Integrated Systems. The objectives of the discipline are: and the formation of students ' fundamental knowledge on the theory of computer networks and the formation of practical skills in their design and operation.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані системи та мережі» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "Computer-Integrated Systems and networks" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56676
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Інтегровані транспортні системи_план2022+.pdfРобоча програма1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.