Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56677
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Геоінформаційні системи на транспорті"
Other Titles: Educational and methodical complex "Geoinformation Systems in Transport"
Authors: Суворова, Наталія Олександрівна
Suvorova, Nataliia
Keywords: геоігформаційні системи
транспорт
економіка
geoinformation systems
transport
economy
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і транспортних технологій. Метою навчальної дисципліни є: забезпечення майбутніх фахівців конкретними знаннями щодо застосування геоінформаційних систем в процесі планування, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень в діяльності транспортних підприємств. Завданнями навчальної дисципліни є: – вивчення інформаційних технологій, які зв’язані зі збором, зберіганням, обробкою і використанням інформації; – вивчення основних принципів використання геоінформаційних систем та технологій для розв’язку транспортних задач; – вивчення основних задач та можливостей геоінформаційних систем; – вивчення принципів роботи технологій безконтактної ідентифікації; – вивчення структуру та змісту інформаційних програмних комплексів з розробки маршрутів та оптимізації витрат; – вивчення принципів роботи інтелектуальних транспортних систем.
The place of this discipline in the system of professional training of a specialist. This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying the disciplines of training specialists in the field of Transportation Organization and transport technologies. The purpose of the discipline is to provide future specialists with specific knowledge on the use of geographic information systems in the process of planning, forecasting and supporting management decision-making in the activities of transport enterprises. The objectives of the discipline are: - study of information technologies related to the collection, storage, processing and use of information; - study of the basic principles of using geographic information systems and technologies to solve transport problems; - study of the main tasks and capabilities of geographic information systems; - study of the principles of contactless identification technologies; - study of the structure and content of information software packages for route development and cost optimization; - study of the principles of operation of intelligent transport systems.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи на транспорті» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», наказу №_____ від ______та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "Geoinformation systems in transport" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in Air Transport)", order no. _ _ _ _ from _ ____and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56677
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Геоінформаційні системи на транспорті_план2021.pdfРобоча програма958.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.