Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56682
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка транспорту"
Other Titles: Educational and methodical complex "Transport Economics"
Authors: Борець, Ірина Валеріївна
Borets, Iryna
Keywords: економіка
транспорт
результативність
авіація
transport
performance
economics
avaition
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень. Метою викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації авіаційних перевезень у сфері виробництва та реалізації продукції авіаційних підприємств. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -засвоєння основ економічної науки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінювання діяльності авіаційних підприємств; -оволодіння головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у вітчизняній та міжнародній практиці під час здійснення економічної оцінки; -удосконалення процесів прийняття організаційно-управлінських рішень для раціонального використання та ефективного управління виробничими, трудовими, фінансовими та інвестиційними ресурсами.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of Transportation Organization. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills among specialists in the organization of air transportation in the field of production and sale of products of aviation enterprises. The objectives of studying the discipline are: - mastering the basics of economic science regarding the methods of training, expertise and evaluation of the activities of aviation enterprises; - mastering the main conceptual concepts, methods and approaches that are used in domestic and international practice in the implementation of economic assessment; - improvement of organizational and managerial decision-making processes for rational use and effective management of production, labor, financial and investment resources.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Економіка транспорту» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НМ-7-275-1/21, №РМ-7-275-1/21 та №НМ-7-275-1з/21, №РМ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "Transport Economics" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. Nm-7-275-1/21, RM No.-7-275-1/21 and NM number-7-275-1z/21, RM No.-7-275- 1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Master" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56682
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Економіка транспорту_план2021.pdfРобоча програма952.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.