Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56688
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯроцька, Тетяна-
dc.contributor.authorYarotska, Tatiana-
dc.date.accessioned2022-10-25T12:58:53Z-
dc.date.available2022-10-25T12:58:53Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56688-
dc.descriptionРобочу програму навчальної дисципліни «Авіаційне страхування» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "aviation insurance" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.uk_UA
dc.description.abstractДана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і транспортних технологій. Метою викладення дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців конкретними знаннями щодо методологічних основ та принципів страхування, що застосовуються у авіаційній галузі. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення національних та міжнародних документів, що регулюють процеси страхування у авіаційній галузі; оволодіння навичками ідентифікації авіаційних ризиків та розрахунків страхових виплат; ознайомлення с практикою страхування у міжнародних авіаційних перевезень. Навчальна дисципліна «Авіаційне страхування» базується на знаннях такої дисципліни, як: «Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення», «Змішані вантажні перевезення», «Транспортна географія», та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту», «Взаємодія видів транспорту», «Комп'ютерно-інтегровані технології на транспорті», «Транспортно-логістичні системи та процеси».uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying the disciplines of training specialists in the field of Transportation Organization and transport technologies. The purpose of the discipline is to provide future specialists with specific knowledge of the methodological foundations and principles of insurance applied in the aviation industry. The objectives of studying the discipline are: , study of national and international documents regulating insurance processes in the aviation industry; mastering the skills of identifying aviation risks and calculating insurance payments; - familiarization with the practice of insurance in international air transportation. The academic discipline " aviation insurance "is based on the knowledge of such disciplines as:" passenger transportation"," cargo transportation"," mixed cargo transportation"," Transport Geography", and is the basis for studying such disciplines as:" technical and economic research of Transport Development"," interaction of transport modes"," Computer-Integrated Technologies in transport","Transport and logistics systems and processes".uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectавіаціяuk_UA
dc.subjectавіаційне страхуванняuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectтехнологіїuk_UA
dc.subjectaviationuk_UA
dc.subjectaviation insuranceuk_UA
dc.subjecttransportuk_UA
dc.subjecttechnologiesuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс з дисципліни "Авіаційне страхування"uk_UA
dc.title.alternativeTraining and methodological complex "Aviation Insurance"uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Авіаційне страхування_план2021.pdfРобоча програма918.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.