Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56689
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Інформаційні системи і технології на транспорті"
Other Titles: Educational and methodical complex "Information Systems and Technologies in Transport"
Authors: Шевчук, Дмитро Олегович
Shevchuk, Dmytro
Keywords: інформаційні системи
інформаційні технології
транспорт
авіація
information technologies
transport
information systems
avaition
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце – дана дисципліна є теоретичною та практичною основою знань і умінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в галузі організації перевезень та їх використання в своїй професійній діяльності. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь роботи з сучасними інформаційними системами та технологіями, що використовуються на підприємствах і в автоматизованих системах моніторингу і управління повітряним транспортом для подальшого навчання та використання в професійній діяльності. Завданнями навчальної дисципліни є: -оволодіння методами аналізу, обробки та зберігання документів транспортної компанії та організації засобами сучасних СУБД, CRM- систем і WEB- технологій; -вивчення сучасних методів аналізу інформаційних логістичних потоків, їх обробки та оптимізації інструментальними засобами сучасних інформаційних технологій та систем. - вивчення теоретичних і практичних основ з експлуатації та впровадженні сучасних інформаційних технологій і систем;
Place-this discipline is the theoretical and practical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of Transportation Organization and their use in their professional activities. The purpose of the discipline is to form students ' system of theoretical knowledge and practical skills in working with modern information systems and technologies used at enterprises and in automated air transport monitoring and control systems for further training and use in professional activities. The objectives of the discipline are: - mastering the methods of analysis, processing and storage of documents of a transport company and organization by means of modern DBMSs, CRM systems and WEB technologies; - study of modern methods of analysis of information logistics flows, their processing and optimization with tools of modern information technologies and systems. - study of theoretical and practical foundations for the operation and implementation of modern information technologies and systems.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на транспорті» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №НБ-7-275-2/21, №НБ-7-275-3/21, №НБ-7-275-4/21, №РБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-2/21, №РБ-7-275-3/21, №РБ-7-275-4/21 та №НБ-7-275-1з/21, №НБ-7-275-2з/21, №НБ-7-275-3з/21, №НБ-7-275-4з/21, №РБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-2з/21, №РБ-7-275-3з/21, №РБ-7-275-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "information systems and technologies in transport" was developed on the basis of educational and professional programs " Organization of transportation and management in transport (air)", "Organization of Aviation Works and services", "Multimodal Transport and logistics"," on-board support of air passenger transportation " of training and working curricula no. NB-7-275-1/21 ,no. NB-7-275-2/21 ,no. NB-7-275-3/21 ,no. NB-7-275-4/21, RB No.-7-275-1/21, RB No.-7-275-2/21, RB No.-7-275-3/21, RB No.-7-275-4/21 and NB No.-7-275- 1z/21 ,no. NB-7-275-2z/21 ,no. NB-7-275-3z/21 ,no. NB-7-275-4z/21, no. RB-7-275-1z/21, RB No.-7-275- 2z/21, no. RB-7-275-3z/21, no. RB-7-275-4z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56689
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Інформаційні системи і технології на транспорті_план2021.pdfРобоча програма1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.