Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56700
Title: Educational and Methodological Complex "Transport Geography"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Транспортна географія"
Authors: Shevchenko, Yuliia
Valko, Alla
Шевченко, Юлія Вікторівна
Валько, Алла Миколаївна
Keywords: transport
aviation
geography
efficiency
транспорт
авіація
географія
ефективність
Issue Date: 2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: The place of this subject in the system of professional training is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines of training in the field of transportation. The aim of the subject is to provide a sufficient level of training for transportation organization and transport systems for decision-making on the organization of transportation by various modes of transport, the formation of a system of scientific knowledge in the field of transport systems in modern transport systems. meets the requirements of the bachelor's degree in this field. The tasks of the subject are: students gain knowledge about the geographical structure of the world transport system and the peculiarities of the distribution of transport facilities by mode of transport, as well as the creation of a holistic geographical picture of the transport system.
Місце даного предмета в системі професійної підготовки є складовою частиною теоретичної основи знань і умінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки кадрів в області транспорт. Метою предмета є забезпечення достатнього рівня підготовки з організації перевезень і транспортним системам для прийняття рішень по організації перевезень різними видами транспорту, формування системи наукових знань в області транспортних систем в сучасних транспортна система. відповідає вимогам, що пред'являються до ступеня бакалавра в цій області. Завданнями предмета є: отримання учнями знань про географічну структуру світової транспортної системи та особливості розподілу транспортних об'єктів за видами транспорту, а також створення цілісної географічної картини транспортної системи.
Description: The working program of the discipline" Transport Geography "was developed on the basis of educational and professional programs" Organization of transportation and management in transport (air)", "Organization of Aviation Works and services", "Multimodal Transport and logistics"," on-board support of air passenger transportation " of training and working curricula No. NB-7-275-1/21 ,no. NB-7-275-2/21 ,no. NB-7-275-3/21 ,no. NB-7-275-4/21, RB No.-7-275-1/21, RB No.-7-275-2/21, RB No.-7-275-3/21, RB No.-7-275-4/21 and NB No.-7-275- 1z/21 ,no. NB-7-275-2z/21 ,no. NB-7-275-3z/21 ,no. NB-7-275-4z/21, no. RB-7-275-1z/21, no. RB-7-275-2z/21, RB No.-7-275- 3z/21, no. RB-7-275-4z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.Робочу програму навчальної дисципліни «Транспортна географія» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №НБ-7-275-2/21, №НБ-7-275-3/21, №НБ-7-275-4/21, №РБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-2/21, №РБ-7-275-3/21, №РБ-7-275-4/21 та №НБ-7-275-1з/21, №НБ-7-275-2з/21, №НБ-7-275-3з/21, №НБ-7-275-4з/21, №РБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-2з/21, №РБ-7-275-3з/21, №РБ-7-275-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56700
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ENG_транспортна географія англ_план2021 (1).pdfWorking programm1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.