Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56715
Title: Навчально методичний комплекс з дисципліни «Проектування медіаконтенту» Магістр
Other Titles: Educational methodological complex on the discipline "Media content designing" Master
Authors: Лобода, Світлана Миколаївна
Keywords: робоча програма
work program
інтернет-медіа
медіакультура
internet media
мedia culture
соціальниі мережі
social networks
проектування
designing
інтерфейс
interface
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента, та є теоретичною та практичною основою спеціалізованих знань, що формують профіль технолога електронних мультимедійних видань. Дисципліна «Проектування медіаконтенту» відноситься до дисциплін варіативної частини ОПП «Технології електронних мультимедійних видань». Навчальна дисципліна не тільки знайомить студентів з основами сучасних та традиційних медіаформатів, але й створює базу для застосування вивченого матеріалу в професійної діяльності: формує навички створення медійного продукту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, дає досвід у реалізації медійних проектів зокрема для авіаційно-космічної галузі. Метою викладання дисципліни є: вивчення інформаційних технологій збору та передачі медіаконтенту; технічних та програмно-апаратних засобів, що використовуються в медіаіндустрії; особливостей редакторської роботи з формування медіаконтенту авіаційно-космічної галузі.
Discipline refers to the cycle of disciplines of the student's free choice, and is the theoretical and practical basis of specialized knowledge that form the profile of technologist of electronic multimedia publications. The discipline "Media Content" refers to the disciplines of the variational part of the OPP "Technology of electronic multimedia publications". The discipline not only introduces students to the basics of modern and traditional media formats, but also creates a basis for the use of the material studied in professional activity: it forms the skills of creating a media product using modern information and communication technologies, gives experience in the implementation of media projects in particular for aviation and cosmic industry . The purpose of teaching the discipline is: studying information technologies of collection and transfer of media content; technical and software and hardware used in the media industry; Features of editorial work on the formation of media content of the aviation and space industry.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56715
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_М_проектування медіаконтенту_21-22р.pdfРобоча програма846.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.