Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56937
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Основи програмування"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Fundamentals of programming"
Authors: Родченко, Олександр Васильович
Rodchenko, Oleksandr
Keywords: будівництво та цивільна інженерія
construction and civil engineering
алгоритмізація
algorithmization
мова високого рівня
high level language
програма автоматизованого проектування
automated design program
наукові дослідження
scientific research
комп’ютерні технології
сomputer technology
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва та цивільної інженерії. Метою викладання дисципліни є навчання студентів сучасним методам опрацювання ін- формації, навикам алгоритмізації та програмування алгоритмічною мовою високого рівня C++, формування знань і навиків створення програмних проектів в об’єктно-орієнтованому середо- вищі програмування Visual Studio, застосування набутих навиків у процесі навчання і майбут- ній професійній діяльності, пов'язаній з використанням персональних комп'ютерів у галузі бу- дівництва та цивільній інженерії
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of construction and civil engineering. The purpose of teaching the discipline is to teach students modern methods of information processing, algorithmization and programming skills in the high-level algorithmic language C++, the formation of knowledge and skills in creating software projects in the object-oriented Visual Studio programming environment, the application of acquired skills in the learning process and future professional activities related to the use of personal computers in the field of construction and civil engineering
Description: Для бакалаврів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньо-професійної програми Промислове і цивільне будівництво
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56937
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Основи програмування_19.pdfРобоча програма352.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.