Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57364
Title: Quality management in language education: examples of effective methods in teaching foreign languages
Other Titles: Управління якістю мовної освіти: приклад ефективних інноваційних методів у викладанні іноземних мов
Authors: Lysenchuk, Nataliia
Лисенчук, Н.С.
Keywords: дипломна робота
системи управління освітою
самооцінка якості управління
система забезпечення якості освіти
методи навчання
управління якістю мовної освіти
master's thesis
education management systems
education management self-assessment
education quality management system
teaching methods
education quality management
Issue Date: Nov-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Lysenchuk N.S. Quality management of language education: an example of effective innovative methods in teaching foreign languages. – Thesis for obtaining a master's degree in the specialty "Philology", OPP "Germanic languages and literatures (including translation), the first is English". - K.: NAU. - 105 p.
Abstract: Education quality management in a broad sense, according to A. I. Subetto, is the management not only of the compliant relationship of the educational doctrine, but also of social educational institution, educational systems, social norms and of social development in socio-natural, cosmoplanetary, national-ethical, socio-economic measurements. Education quality management is a specific type of social activity aimed at maintaining and improving the quality and effectiveness of the industry as a whole and the general, cultural and professional level of students. In the broadest sense of the word, quality management of education is important to ensure the educational quality as an object of managerial influence. Modern social and political processes have necessitated the creation of civil society in Ukraine and the formation of a new form of public administration of education, which has changed the structure, functions and tasks of the subject of public education. Each element of the renewed system of public administration of education, according to its place in this system performs executive and administrative functions, and is designed to achieve socially significant normative goals, which are generally focused on supporting and implementing public policy to guarantee, ensure and comprehensively improve the quality of education. Creation of a modern mechanism for assessing the quality of education in Ukraine, based on reliable and comparable data on educational results, the degree of their compliance with regulatory requirements (requirements of State educational standards, training programs), social, and personal expectations are the central element that can ensure effective public administration of the education system. Управління якістю освіти в широкому розумінні, за А. І. Субетто, - це управління не тільки відповідним взаємозв'язком освітньої доктрини, але й соціального освітнього інституту, освітніх систем, соціальних норм і соціального розвитку в соціоприродному, космопланетарному, національно-етичні, соціально-економічні виміри. Управління якістю освіти – це специфічний вид соціальної діяльності, спрямований на підтримку та підвищення якості та ефективності галузі в цілому та загального, культурного та професійного рівня студентів. У широкому розумінні слова управління якістю освіти є важливим для забезпечення якості освіти як об’єкта управлінського впливу. Сучасні суспільно-політичні процеси зумовили необхідність створення в Україні громадянського суспільства та формування нової форми державного управління освітою, яка змінила структуру, функції та завдання суб’єкта народної освіти. Кожен елемент оновленої системи державного управління освітою відповідно до свого місця в цій системі виконує виконавчо-розпорядчі функції та покликаний досягати суспільно значущих нормативних цілей, які в цілому спрямовані на підтримку та реалізацію державної політики щодо гарантування, забезпечення та всебічно підвищувати якість освіти. Створення сучасного механізму оцінювання якості освіти в Україні, що ґрунтується на достовірних і порівнянних даних про результати навчання, ступінь їх відповідності нормативним вимогам (вимогам Державного освітнього стандарту, навчальних програм), суспільним та особистим очікуванням є ключовим елементом, який може забезпечити ефективне державне управління системою освіти.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Плетенецька Юлія Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57364
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лисенчук.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.