Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57699
Title: Навчально методичний комплекс з дисципліни Основи проектування Web-видань
Other Titles: Educational methodical complex in the discipline Fundamentals of Web-edition design
Authors: Гальченко, Світлана Миколаївна
Keywords: робоча програма
working program
веб-технології
web technologies
гіпертекстові виданя
hypertext publications
видання
edition
веб-сторінка
webpage
розробкка
development
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Основи проектування Web-видань» є теоретичною та практичною основою спеціалізованих знань та вмінь, що формують у фахівця в області видавничо-поліграфічної справи навички проектування та створення електронних видань із застосуванням принципів та методів гіпертекстових технологій. Метою викладання дисципліни є вивчення та застосування сучасних веб-технологій та принципів веб-дизайну, а також методів їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  оволодіння основними поняттями веб-технологій;  ознайомлення з сучасними програмними засобами створення веб-документів;  освоєння інструментальних програмних та технологічних рішень, які використовуються при створенні гіпертекстових видань;  набуття практичних навичок по розробці веб-сторінок та веб-сайтів.
The discipline "Fundamentals of designing Web-editions" is a theoretical and practical basis of specialized knowledge and skills that form a specialist in the field of publishing and printing business the skills of designing and creating electronic publications using the principles and methods of hypertext technologies. The purpose of teaching the discipline is the study and application of modern web technologies and principles of web design, as well as methods of their use in the development of sites for various purposes. The tasks of studying the academic discipline are:  mastering the basic concepts of web technologies;  familiarization with modern software tools for creating web documents;  mastering instrumental software and technological solutions used in the creation of hypertext publications;  acquisition of practical skills in the development of web pages and websites.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57699
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Основи проектування Web-видань 2022.pdfРобоча програма3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.