Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57730
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Брендинг в Digital середовищі"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Branding in the Digital environment"
Authors: Казанська, Олена
Kazanska, Olena
Keywords: брендинг
середовище
digital середовище
маркетинг
маркетингова діяльність
електронний маркетинг
робоча програма
branding
environment
digital environment
marketing
marketing activity
electronic marketing
working program
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у взаємодії виробничо-господарської і маркетингової діяльності в умовах розвитку інформаційного ринку. Метою оволодіння теоретичними і базовими знаннями, засвоєння основних положень та підходів про особливості використання інструментів брендингу в Інтернет-середовищі та формування у студентів уміння застосовувати ці інструменти та методи у практичній діяльності.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the interaction of production, economic and marketing activities in the conditions of the development of the information market. The purpose of mastering theoretical and basic knowledge, assimilation of the main provisions and approaches on the peculiarities of using branding tools in the Internet environment and formation of students' ability to apply these tools and methods in practical activities.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Брендинг в Digital середовищі» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Work program (WP) of the academic discipline "Branding in Digital environment" developed on the basis of "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms studies", approved by the rector's order dated 04.29.2021 No. 249/unit, and the corresponding regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57730
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Брендинг в Digital середовищі_2021.pdfробоча програма1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.