Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57876
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Інтернет-маркетинг"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Internet-marketing"
Authors: Ярмолюк, Олексій
Yarmoliuk, Oleksii
Keywords: Інтернет
інструменти
комерція
електронна комерція
маркетинг
електронний маркетинг
робоча програма
Internet
tools
commerce
electronic commerce
marketing
electronic marketing
working program
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у розумінні особливостей інтернет маркетингу. Метою викладання навчальної дисципліни є спрямовання на одержання студентами знань ефективного використання сучасних інструментів інтернет маркетингу та електронної комерції, щодо просування продуктів та послуг в мережі Інтернет, забезпечення та підтримки конкурентоспроможності на необхідному рівні, створення маркетингової інтернет стратегії, комплексного використання інструментіва інтернет-маркетингу та забезпечення результативної та ефективної маркетингової діяльності підприємства. Вивчення даної дисципліни дозволить фахівцям вміло використовувати особливості інтернет маркетингу для ефективного досягнення цілей фірми, формувати комплекс-маркетингу з урахуванням можливостей мереж Інтернет, здійснювати маркетингові комунікації за допомогою новітніх інформаційних технологій.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in understanding the peculiarities of Internet marketing. The purpose of teaching the academic discipline is aimed at students' acquisition of knowledge of the effective use of modern Internet marketing and e-commerce tools, regarding the promotion of products and services on the Internet, ensuring and maintaining competitiveness at the required level, creating an Internet marketing strategy, comprehensive use of Internet marketing tools and ensuring effective and efficient marketing activities of the enterprise. The study of this discipline will allow specialists to skillfully use the features of Internet marketing to effectively achieve the company's goals, to form a marketing complex taking into account the capabilities of Internet networks, to carry out marketing communications using the latest information technologies.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Інтернет-маркетинг» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Work program (WP) of the academic discipline "Internet Marketing" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od, and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57876
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Інтернет-маркетинг_2021.pdfробоча програма352.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.