Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58161
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Експертиза в митній справі"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Expertise in the customs business"
Authors: Скібіцька, Ліана Іванівна
Skibitska, Liana Ivanivna
Keywords: митна справа
експертиза
експертиза товарів
ідентифікація товарів
класифікація товарів
митна експертиза
товарознавство,
custom business
examination
examination of commodities
custom examination
merchandizing
authentication of commodities
Issue Date: 22-Aug-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та митної справи. Метою викладання дисципліни є: забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок майбутнього фахівця у формуванні системи теоретичних основ організації, планування та методики здійснення експертизи товарів під час митного контролю.
The educational discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of entrepreneurship, trade, stock exchange activity and customs affairs. The purpose of teaching the discipline is: providing a high level of theoretical knowledge and practical skills of the future specialist in the formation of a system of theoretical foundations of the organization, planning and methods of carrying out examination of goods during customs control.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Експертиза в митній справі» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 р. №249/од та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58161
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4курс_РП_Експертиза_митна_справа.pdfРобоча програма1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.