Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58570
Title: Reliability сulture in aircraft maintenance organization
Other Titles: Культура надійності в організації з технічного обслуговування
Authors: Yuyang, Peng
Юйянг, Пен
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
cognitive failure probability
ймовірність когнітивної невдачі
error
помилка
Issue Date: 12-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: Safety is an issue of great concern and importance to all walks of life. Since man invented the airplane, aviation safety has become an eternal theme of concern in the industry. With the development of internationalization, the attention of society to aviation safety as well as the requirements have increased year by year. After years of continuous efforts by aviation staff, there is a new overall trend in the development of civil aviation safety: the accident rate caused by mechanical reasons is decreasing year by year, but the proportion of accidents caused by human operation is getting higher and higher. Therefore, to improve the safety of the entire civil aviation transport, it is necessary to improve the reliability of human operation, so as to reduce the probability of human error and ultimately achieve the purpose of improving the safety of the entire aviation industry. As an important guarantee for the safe operation and production of civil aviation, civil aviation aircraft maintenance is an important prerequisite for maintaining, restoring and improving the safe operation of aircraft. Therefore, improving the safety level of civil aviation and reducing the rate of aviation accidents has become a focused issue in the field of civil aviation aircraft maintenance. The application of new technologies for aircraft is also constantly being pushed forward. The premise of civil aircraft maintenance is to ensure the airworthiness of the aircraft, which is guided by the early detection and elimination of safety hazards and potentially dangerous factors to achieve the goal of high level of safety and reliability of the aircraft and further ensure aviation safety. With the continuous improvement of modern machinery manufacturing technology, various high and new technologies have been substantially applied to aircraft, and aviation technology has been continuously improved, which has greatly improved the safety and reliability of the aircraft itself. No matter how reliable the aircraft performance is, it still requires planned maintenance and repair in order to maintain aircraft reliability and ensure continuous airworthiness.
Безпека є питанням великого занепокоєння та важливості для всіх сфер життя. З тих пір, як людина винайшла літак, авіаційна безпека стала вічною темою для занепокоєння промисловість. З розвитком інтернаціоналізації увага суспільства до безпеки авіації, а також вимоги зростають з кожним роком. Після багатьох років безперервними зусиллями авіаційного персоналу спостерігається нова загальна тенденція розвитку цивіл авіаційна безпека: кількість аварій, викликаних механічними причинами, з року в рік зменшується, але частка нещасних випадків, спричинених діями людини, стає все більшою і більшою. Тому для підвищення безпеки всього транспорту цивільної авіації необхідно підвищити надійність роботи людини, щоб зменшити ймовірність людської помилки і в кінцевому підсумку досягти мети підвищення безпеки всієї авіаційної галузі. Як важлива гарантія безпечної експлуатації та виробництва цивільної авіації, цивільної Технічне обслуговування авіаційної авіації є важливою передумовою обслуговування, відновлення та підвищення безпеки експлуатації повітряних суден. Тому підвищення рівня безпеки цивіл авіації та зниження рівня авіаційних подій стало фокусованим питанням у цій галузі технічного обслуговування повітряних суден цивільної авіації. Застосування нових технологій для літаків є також постійно штовхається вперед. Передумовою технічного обслуговування цивільних повітряних суден є забезпечення льотної придатності повітряного судна, яка керується раннім виявленням і ліквідацією загрози безпеці та потенційно небезпечні фактори для досягнення мети високого рівня безпеки надійність повітряного судна та подальше забезпечення авіаційної безпеки. З безперервним удосконалення сучасної технології виробництва машин, різних високих і нових технології були суттєво застосовані до літаків, а також авіаційна техніка безперервно вдосконалювалися, що значно підвищило безпеку та надійність літака себе. Незалежно від того, наскільки надійними є характеристики літака, вони все одно потребують планування технічного обслуговування та ремонту з метою підтримки надійності літака та забезпечення безперервного льотна придатність.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Кожохіна Олена Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58570
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_173_Пен Юйянг.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.