Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58832
Title: Maximum power point tracking for photo modules
Other Titles: Відстеження точки максимальної потужності для фотомодулей
Authors: Sineglazov, Viktor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Karabetsky, Denis
Карабецький, Денис Петрович
Klanovets, Oleksandr
Клановець, Олександр Володимирович
Keywords: maximum power point tracking
photo-voltaic modules
renewable energy sources
meta-algorithm
swarm intelligence algorithms
bat search algorithm
particle swarm optimization
відстеження точки максимальної потужності
фотоелектричні модулі
поновлювані джерела енергії
мета-алгоритм
алгоритм рою частинок
алгоритм пошуку кажана
оптимізація рою частинок
Issue Date: 24-Mar-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Maximum power point tracking for photo modules / V. M. Sineglazov, D. P. Karabetsky, O. V. Klanovets // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 1(63). – pp. 46–52.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(63)
Електроніка та системи управління;№1(63)
Abstract: It is considered the problem of maximum power point tracking for photovoltaic modules. The solution of this problem is based on a static parametric meta-optimization for swarm intelligence algorithms. For the problem solution Particle Swarm Optimization algorithm meta-optimized with Bat Search algorithm is proposed. The basic idea for the algorithms is that they consist of the base algorithm, which is used to solve the main optimization problem and the meta-algorithm used to find an optimal strategy for the base one. The object function for the base algorithm is an object function of the general optimization problem. The meta-algorithm evaluates the meta-function defined at each generation and tries to minimize it by searching for better strategies for the base algorithm. It is considered the example of its application.
Розглянуто проблему відстеження максимальної точки потужності для фотомодулів. Вирішення цієї проблеми базується на статичній параметричній мета-оптимізації для ройових алгоритмів. Для вирішення проблеми запропоновано алгоритм оптимізації рою частинок, мета-оптимізований за допомогою алгоритму пошуку кажана. Основна ідея алгоритмів полягає у тому, що вони складаються із базового алгоритму, який використовується для вирішення основного завдання оптимізації і мета-алгоритму, який використовується для пошуку оптимальної стратегії для базового алгоритму. Цільовою функцією базового алгоритму є цільова функція загальної задачі оптимізації. Мета-алгоритм оцінює цільову функцію, визначену для кожного покоління, і намагається мінімізувати її, шукаючи кращі стратегії базового алгоритму. Розглянуто приклад його застосування.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 1 від 26 лютого 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58832
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.63.14518
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНаукова стаття1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.