Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58856
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Legal, economic and information support for scientific research"
Authors: Ареф'єва, Олена Володимирівна
Павленко, Петро Миколайович
Дей, Марина Олександрівна
Arefieva, Olena
Pavlenko, Petro
Dei, Maryna
Keywords: наукова діяльність
науково-технічна експертиза
академічна доброчесність
scientific activity
scientific and technical expertise
academic integrity
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою засвоєння здобувачами освіти теоретичних засад законодавчого забезпечення інтеграційних процесів науки та освіти в Україні, формування основних умінь і навичок роботи з джерелами права, що регулюють інтеграційні процеси науки та освіти, застосування норм права при написанні наукового дослідження та здатність працювати у правовому полі шляхом реалізації таких завдань: • розкриття змісту основних нормативно-правових документів, які регулюють процеси в науці та освіті в Україні; • аналіз норм правових документів, які регламентують взаємодію наукових установ та закладів вищої освіти; • засвоєння спектру можливостей розвитку інтеграційних зв’язків науки та освіти, встановлені чинним законодавством.
The purpose of the course is to teach students the theoretical foundations of legislative support for the integration processes of science and education in Ukraine, to develop basic skills and abilities to work with sources of law governing the integration processes of science and education, to apply the law when writing a scientific research and to work in the legal field by implementing the following tasks - disclosure of the content of the main legal documents regulating the processes in science and education in Ukraine; - analysis of the norms of legal documents regulating the interaction of scientific institutions and higher education institutions; - mastering the range of possibilities for developing integration ties between science and education established by the current legislation.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58856
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2.1_РП_ПЕІ_PhD.pdfРобоча програма4.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.