Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58927
Название: Educational and мethodological сomplex “Theory of Mechanisms and Machines”
Другие названия: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія механізмів та машин"
Авторы: Bashta, Oleksandr Vasylovych
Башта, Олександр Васильович
Ключевые слова: mechanisms and machines
structural analyses
kinematic analysis
force analysis
balancing of rotating links
involute
modified gearings
planetary mechanisms
cam mechanisms
механізми та машини
структурний аналіз
кінематичний аналіз
силовий аналіз
балансування обертальних ланок
евольвента
модифіковані зубчасті колеса
планетарні механізми
кулачкові механізми
Дата публикации: 2023
Издательство: National Aviation University
Краткий осмотр (реферат): The discipline is intended for the formation of competencies that form the aviation profile of a specialist in the field of kinematics and dynamics of mechanisms and machines, and the basics of designing diagrams of mechanisms for a given kinematic and dynamic parameters. Main target is the formation of future specialists' knowledge of the structure, kinematics and dynamics of modern mechanisms and machines, as well as methods of their design. The acquired knowledge is the basis for the study of modern aviation technology at special departments and is needed by specialists working in the fields of aircraft and helicopter construction. The tasks of the discipline are mastering the general principles of analysis and synthesis of lever, cam and gear mechanisms, acquiring practical skills in determining the structure, performing kinematic and force calculation of mechanisms, acquaintance with the method of determining the law of motion and methods of balancing the movement of mechanisms and machines; and ability to analyze the results and features of the design and calculation of lever, gear and cam mechanisms; and mastering the methods of kinematic research of different types of mechanisms; determination of the law of motion of the mechanism under the action of given forces; balancing and regulating the movement of mechanisms and machines.
Дисципліна призначена для формування компетентностей, що формують авіаційний профіль фахівця в галузі кінематики та динаміки механізмів і машин, та основ проектування схем механізмів за заданими кінематичними та динамічними параметрами. Основна мета - формування у майбутніх фахівців знань з будови, кінематики та динаміки сучасних механізмів і машин, а також методів їх проектування. Набуті знання є основою для вивчення сучасної авіаційної техніки на спеціальних кафедрах та необхідні фахівцям, які працюють в галузях літако- та вертольотобудування. Завданнями дисципліни є засвоєння загальних принципів аналізу та синтезу важільних, кулачкових та зубчастих механізмів, набуття практичних навичок визначення структури, виконання кінематичного та силового розрахунку механізмів, ознайомлення з методикою визначення закону руху та методами врівноваження руху механізмів і машин; та вміння аналізувати результати та особливості проектування і розрахунку важільних, зубчастих та кулачкових механізмів; оволодіння методами кінематичного дослідження різних типів механізмів; визначення закону руху механізму під дією заданих сил; врівноваження та регулювання руху механізмів і машин.
Описание: The Course Training Program on “Theory of Mechanisms and Machines" is developed based on the "Methodical guidance for the subject course training program", approved by the order № 249/од, of 29.04.2021 and corresponding normative documents, international training programs for aviation professionals, in particular those coordinated by ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency) and corresponding regulatory documents. Навчальна програма курсу "Теорія механізмів і машин" розроблена на основі "Методичних вказівок до навчальної програми предметного курсу", затверджених наказом № 249/од від 29.04.2021 р. та відповідних нормативних документів, міжнародних програм підготовки авіаційних фахівців, зокрема тих, що координуються ICAO (Міжнародною організацією цивільної авіації), EASA (Європейським агентством авіаційної безпеки) та відповідних нормативних документів.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58927
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів (НОВА)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
01_TMM_CTP_134_22.pdfCourse Training Program423.04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.