Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59019
Title: Hyperboloid parameterization using in the moving object position and trajectory determination
Other Titles: Застосування параметризації гіперболоїда під час визначення положення і траєкторії рухомого об’єкту
Authors: Bidyuk, Petro
Manuilenko, Roman
Pantyeyev, Roman
Opanasiuk, Yuriy
Бідюк, Петро Іванович
Мануйленко, Роман Іванович
Пантєєв, Роман Леонідович
Опанасюк, Юрій Арценович
Keywords: passive radio monitoring
parameterization
convergence
hyperboloid
radio emission object
passive search direction
Newton's method
reduction of matrix dimension
пасивний радіомоніторинг
параметризація
конвергенція
гіперболоїд
об’єкт радіовипромінювання
пасивний напрямок пошуку
метод Ньютона
зменшення розмірності матриці
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Bidyuk P. I. Computer-aided design of hybrid power systems of Ukraine / P. I. Bidyuk, R. I. Manuylenko, R. L. Pantyeyev, Yu. A. Opanasiuk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 2(64). – pp. 47–52.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(64)
Abstract: The problem of the coordinates determining of the radio emission source in the passive radio monitoring complexes is very relevant, but complex calculation procedure. There are many factors that negatively affect the accuracy of the method. The method proposed in this article will more accurately determine the coordinates of the object. The article considers a mathematical model of space-time objects and a complex radio source. Based on parameterization and coordinate transformation, the hyperbolic system of object position equations is reduced from three to two equations. As a result, reducing the number of iterations and the number of calculations in one iteration of Newton's method are more accurate coordinates of the object. Parameterization quickly determines the new location of the object at the maximum possible speed. Usually airplanes and drones move at a lower speed, so the use of difference-range method and parameterization of hyperboloids allow you to find a new location of the object in one iteration.
Задача визначення координат джерела радіовипромінювання в комплексах пасивного радіомоніторингу є дуже актуальною, але процедура обчислення координат є досить складною. Існує багато факторів, які негативно впливають на точність різницево-далекомірного методу. Метод, запропонований в даній статті, дозволяє точніше визначати координати об'єкту. У статті розглянуті математичні моделі просторово-часових об'єктів. На основі параметризації і координатного перетворення гіперболічна система рівнянь положення об’єкта скорочується з трьох до двох рівнянь. В результаті зменшення кількості ітерацій метода Ньютона і кількості обчислень в одній ітерації точніше знаходяться координати об'єкту. Параметризація доволі швидко визначає нове місцезнаходження об’єкта за максимально можливої швидкості. Зазвичай літаки та безпілотники рухаються з меншою швидкістю, тому застосування різницево-далекомірного методу і параметризація гіперболоїдів дозволяють знайти нове місцезнаходження об’єкту за одну ітерацію.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 01 липня 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59019
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.64.14855
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfНаукова стаття849.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.