Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59094
Title: Digital stabilization system
Other Titles: Цифрова система стабілізації
Authors: Ablesimov, Aleksandr
Аблесімов, Олександр Костянтинович
Zhmurchyk, Tatyana
Жмурчик, Тетяна Петрівна
Rud, Andrei
Рудь, Андрій Андрійович
Tsoba, Arthur
Цьоба, Артур Олександрович
Keywords: ship
stabilization system
course
Z-transformation
quantizer
extrapolator
controller
correction
discrete transfer function
корабель
система стабілізації
курс
Z-перетворення
квантувач
екстраполятор
регулятор
корекція
дискретна передатна функція
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Ablesimov A. K. Digital stabilization system / A. K. Ablesimov, Т. P. Zhmurchyk, A. A. Rud, A. O. Tsoba // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 1(67). – pp. 47–53.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(67)
Електроніка та системи управління;№1(67)
Abstract: A model of a discrete system for stabilizing the ship's course has been developed and the results of research on the choice of an optimal digital controller for it are presented. The method of the describing function is used as a research method. In developing a mathematical model of a discrete system, a typical block diagram of a continuous stabilization system was used. The location of the quantizer and extrapolator in it was determined. The latter was selected as a zero-order extrapolator, as the simplest, easily implemented with standard equipment, although the use of a first-order extrapolator can give some advantage in the accuracy of information recovery. Modeling is carried out in state variables and in a classical way based on a discrete transfer function of stabilization system. For the research, the package of visual block simulation modeling of the MatLab matrix system was used. Modeling of the system of stabilization with different types of controllers allowed to carry out their comparative assessment. To improve the properties of the digital proportional integral derivative controller, it is proposed to introduce in it a correction system.
Розроблено модель дискретної системи стабілізації курсу корабля та представлено результати досліджень щодо вибору оптимального цифрового регулятора до неї. Як метод дослідження використовується метод описуваної функції. При розробці математичної моделі дискретної системи використано типову блок-схему системи безперервної стабілізації. Визначено місце розташування в системі квантувача та екстраполятора. У якості останнього обрано екстраполятор нульового порядку, як найпростіший, що легко реалізується на стандартному обладнанні, хоча використання екстраполятора першого порядку може давати певну перевагу в точності відновлення інформації. Моделювання проводилося в змінних стану і класичним способом на основі дискретної передатної функції системи стабілізації. Для дослідження використовувався пакет візуального імітаційного блочного моделювання матричної системи MatLab. Моделювання системи стабілізації з різними типами регуляторів дозволило провести їх порівняльне оцінювання. Для поліпшення властивостей цифрового ПІД-регулятора пропонується ввести в нього систему корекції.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 21 квітня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59094
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.67.15589
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.