Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59095
Title: Synergy effect using vertical-axial wind power plants
Other Titles: Синергетичний ефект з використанням вертикально-осьових вітроенергетичних установок
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Keywords: synergy
renewable energy
vertical axial wind turbines
hybrid power plants
energy efficiency
синергетика
відновлювальні джерела енергії
вертикально-осьові вітроустановки
гібридні енергетичні установки
енергетична ефективність
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Synergy effect using vertical-axial wind power plants / V. M. Sineglazov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 1(67). – pp. 40–46.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(67)
Електроніка та системи управління;№1(67)
Abstract: The necessity of using a synergistic effect in energy systems that include vertical axial wind power plants is shown. The ways of achieving a synergistic effect at different levels of the system hierarchy are considered: at the lower level, this is the construction of wind farms, consisting of a group of vertical-axial rotors, located in a certain way in space, at the middle level, the inclusion of wind farms in a hybrid energy system, which may additionally include: solar power plant, wave energy plant, hydroelectric power plant, gas combustion plant, etc. at the upper level – synergies between energy efficiency and renewable energy sources. For the problem solution of synergy effect achievement it is proposed to use the Navier–Stokes differential equations solution for cluster of three wind-energy stations with further optimization based on Genetic algorithm.
Показано необхідність використання синергетичного ефекту в енергетичних системах до складу яких входять вертикально-осьові вітроенергетичні установки. Розглянуто шляхи досягнення синергетичного ефекту на різних рівнях системної ієрархії: на нижньому рівні це побудова вітростанцій, що складаються з групи вертикально-осьових роторів, певним чином розташованих у просторі, на верхньому рівні – включення вітростанцій до складу гібридної енергетичної системи, до складу якої додатково можуть входити: сонячна енергетична установка, установка використовує енергію хвиль, гідроелектростанція, установка, що використовує енергію горіння газу, тощо; на верхньому рівні – синергія між енергоефективністю та відновлювальними джерелами енергії. Для вирішення завдання досягнення синергетичного ефекту пропонується використовувати розв'язання рівнянь Нав'є–Стокса для кластера з трьох вітроенергетичних станцій з подальшою оптимізацією на основі генетичного алгоритму.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 21 квітня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59095
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.67.15588
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfНаукова стаття2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.