Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59509
Title: Методика аероекологічного моніторингу
Other Titles: Aeroecological monitoring technique
Authors: Фролов, Валерій Федорович
Дудар, Тамара Вікторіна
Frolov, Valerii Fedorovych
Dudar, Tamara Viktorivna
Keywords: аероекологічний моніторинг
біополютанти
пилок алергенних рослин і спор грибів
aeroecological monitoring
bio-pollutants
pollen of allergenic plants and fungi spores
Issue Date: 27-Jul-2020
Publisher: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Citation: Фролов В.Ф., Дудар Т.В. Методика аероекологічного моніторингу. Судобудівництво і морська інфраструктура. 2020. № 1 (13). С. 94–99.
Series/Report no.: 13;1
Abstract: Проблеми забруднення атмосферного повітря в Україні є дуже актуальними та потребують нагального вирішення. Метою статті є огляд аеропалінологічних досліджень в Україні й деяких країнах світу з метою порівняння стану досліджень природних аероалергенів і розвитку цього напря- му науки в Україні. Наявність у повітрі підвищеного вмісту біогенних полютантів не лише погіршує його екологічний стан, а й зумовлює забруднення основних компонен- тів довкілля та негативно впливає на здоров’я людини, викликаючи низку алергічних захворювань. У свою чергу, проблема ускладнюється відсутністю оперативних техніч- них засобів і методів достовірного оцінювання й запобігання. Представлено стан аероекологічних досліджень за останні роки в Україні та провідних країнах Європи. Показано масштаби забруднення атмосферного повітря біополютан- тами (пилок алергенних рослин і спор грибів) і їх вплив на здоров’я населення. На особливу увагу заслуговують регіони України, де існують джерела техногенного за- бруднення довкілля. Обґрунтовано необхідність створення в Україні системи аероеко- логічного моніторингу та поєднання її із загальноєвропейською, яка успішно працює й уносить вагомий вклад у справу запобігання небезпечним захворюванням і поліпшення якості життя населення. Подальший аналіз ситуації дає всі підстави до продовження довгострокових наукових досліджень у цій галузі, результатом яких стало б складання актуальних алергопрогнозів для попередження населення регіону про не- безпечні екологічні періоди. Оскільки аеропалінологічна ситуація різниться залежно від геокліматичного по- ложення території, необхідно поширювати дослідження на більшу кількість регіонів, у свою чергу, практична цінність отриманих даних визначається можливістю їх застосування саме в цьому регіоні. Так як територія України займає кілька кліматичних зон, алергенна флора відрізняється одна від одної, існує необхідність створення пунктів спостереження майже в усіх областях. Спостереження мають проводити фа- хівці-біологи, екологи, алергологи, які можуть використовувати результати цих досліджень для запобігання масовим алергічним захворюванням в Україні.
The problems of air pollution in Ukraine are very urgent and need urgent solution. The aim of the article is to review aeropalinological research in Ukraine and some countries of the world in order to compare the state of research of natural aeroallergens and the devel- opment of this area of science in Ukraine. The presence of high content of nutrients in the air not only worsens its environmental condition, but also causes pollution of major components of the environment and adversely affects human health, causing a number of allergic diseases. In turn, the problem is complicated by the lack of operational technical means and methods of reliable assessment and bias. The state of aeroecological research in recent years in Ukraine and leading European coun- tries is presented. The extent of air pollution by biopollutants (pollen of allergenic plants and fungal spores) and their impact on public health are shown. The regions of Ukraine where there are sources of man-made pollution deserve special attention. The necessity of creating an aero-ecological monitoring system in Ukraine and connecting it with the European one, which works successfully and makes a significant contribution to the prevention of dangerous diseases and improving the quality of life of the population, is substantiated. Further analysis of the situation provides every reason to continue long-term research in this area, which would result in the preparation of relevant allergy forecasts to warn the popula- tion of the region about dangerous environmental periods. Since the aeropalinological situa- tion varies depending on the geoclimatic position of the territory, it is necessary to extend the study to more regions, in turn, the practical value of the data is determined by the possibility of their application in this region. Since the territory of Ukraine occupies several climatic zones, allergenic flora differs from each other, there is a need to create observation points in almost all areas. Observations should be conducted by biologists, ecologists, and allergists who can use the results of these studies to prevent mass allergic diseases in Ukraine.
Description: [1] Дудар Т.В., Руденко Н.В., Яцишин А.В. Аналіз стану та перспективи покращення моніторингу атмосферного повітря. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. Вип. 5. Київ – Кременчук, 2012. С. 61–71. [2] Myszkowska D., Obtulowicz K., Szczepanek K. Krakowska Uniwersytecka Sacja Monitoringu Aerobiologic zne- go. Kraków, 2008. 12 s. [3] Kalinovych N., Pavlyshyn S. Airborne pollen in Lviv. Proceeding of Second European Symposium on Aerobiol- ogy, September 5–9, 2000, Vienna. Р. 84. [4] Порівняльна характеристика пилкового опаду алергенних рослин у Великопольському регіоні (Польща) і Львові (Україна) / Н.О. Калинович, А. Стах, М. Чернецький та ін. Біологічні студії/StudiaBiologica. 2007. No 1 (1). С. 73–86. [5] Пухлик Б.М., Заболотний Д.І., Родінкова В.В. Розвиток аеропалінологічних досліджень в Україні – актуальний напрямок вітчизняної біології та медицини. Матеріали наукових праць I З’їзду алергологів України. Київ : Велес, 2002. 143 с. [6] Mičieta K., Murin G. Wild plant species in bio-indication of radioactive-contaminated sites around JaslovskiBohu- nice nuclear power plant in the SlovacRepublik. J. EnvironmentalRadioactivity. 2007. No 93 (1). С. 26–37. [7] Балаболкин И.И Распространенность, диагностика и лечение поллиноза у детей. Аллергология. 1998. No 2. С. 41–46. [8] Фрадкин В.А. Реакция нейтрофилов крови как показатель инфекционной и лекарственной аллергии. Советская медицина. 1962. No 9. С. 41–46. [9] Spieksma F. Regional European pollen calendars. D’Amato G., Spieksma F.Th.M., Bonini S. (Eds.). Allergenic Pollen and Pollinosisin Europe. Oxford, Blackwell, 2011. Р. 49–65. [10] Allergy and pollen. European pollen data. 2000. 12 p. [11] Беклемишев Н.Д., Ермекова Р.К., Мошкевич В.С. Поллинозы. Москва : Медицина, 1985. 240 с. [12] Savitsky V. Aerobiology in Ukraine and Kirgistan: the first. International aerobiology newsletter. 1997. No 47. P. 26–29. [13] Savitsky V.D., Kobzar V.N. Aerobiology in Russia and neighbouring countries, 1 980-1 993: A bibliographic review. Grana. 1996. No 35. P. 314–318. [14] Нокс Р.Б. Биология пыльцы. Москва : Агропромиздат, 1985. 83 с. [15] Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія : підручник для студентів. Вінниця : Нова Книга, 2006. [16] Адо А.Д. Общая аллергология : руководство для врачей. Москва : Медицина, 1970. С. 68–81. [17] Савицький В.Д. Небезпечні іммігранти. Вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами. Вісник НАН України. 2005. No 10. С. 9–15. [18] URL: https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Ambrosia-artemisiifolia-common-ragweed-in-Eu- rope-under-climate-change_fig3_260214135. [1] Dudar T.V., Rudenko N.V., Yatsishin A.V. Analysis and perspectives will shorten the monitoring of atmospheric repetition. Technologically ecologically safe and civil zahist. Vip. 5. Kiev – Kremenchuk, 2012. S. 61–71. [2] Myszkowska D., Obtulowicz K., Szczepanek K. (2008) Krakowska Uniwersytecka Sacja Monitoringu Aerobio- logic znego. Kraków, 12 s. [3] Kalinovych N., Pavlyshyn S. (2000) Airborne pollen in Lviv. Proceeding of Second European Symposium on Aerobiology, September 5–9, 2000, Vienna, p. 84. [4] Kalinovich N. O., Stakh A., Chernetsky M. and that. (2007) The characteristic of the sawing litter of allergenic dews in the Greater Poland Region (Poland) and Lviv (Ukraine) is intermittent. Biological Studios / StudiaBiologica, 1 (1): 73–86. [5] Pukhlik B. M., Zabolotny D. I., Rodinkova V. V. (2002) Development of aeropalinology in Ukraine - a topical is- sue of modern biologic medicine. Materials of science praz I I’ll come from allergists in Ukraine. Veles, Kiev, 143 p. [6] Mičieta K., Murin G. (2007) Wild plant species in bio-indication of radioactive-contaminated sites around JaslovskiBohunice nuclear power plant in the SlovacRepublik. J. Environmental Radioactivity, 93 (1): 26–37. [7] Balabolkin I. And Prevalence, diagnosis and treatment of pollinosis in children. // Allergology. 1998. No. 2. C. 41–46. [8] Fradkin V. A. The reaction of blood neutrophils as an indicator of infectious and drug allergies. // Owls. Honey. 1962. No. 9. S. 41–46. [9] Spieksma F. (2011) Regional European pollen calendars. In: G.D’Amato, F.Th.M.Spieksma and S. Bonini (Eds.) Allergenic Pollen and Pollinosisin Europe. Oxford, Blackwell, p. 49–65. [10] Allergy and pollen. European pollen data. 2000. 12 p. [11] Beklemishev N. D., Ermekova R. K., Moshkevich V. S. (1985) Pollinoses. Medicine, Moscow, 240 p. [12] Savitsky V. Aerobiology in Ukraine and Kirgistan: the first // International aerobiology newsletter. 1997. No. 47. P. 26–29. [13] Savitsky V. D, Kobzar V. N. Aerobiology in Russia and neighboring countries, 1 980-1 993: A bibliographic review // Grana. 1996. No. 35. P. 314–318. [14] Knox R. B. Biology of pollen. - Moscow: Agropromizdat, 1985. 83 p. [15] Kazmirchuk V. Є., Kovalchuk L.V. Clinical immunology and allergology. Pidruchnik for students. Nova Book. Vinnitsya. 2006. [16] Ado A. D. General allergology: a guide for doctors. Moscow: Medicine, 1970. S. 68–81. [17] Savitsky V.D. (2005) Non-public іmmіgranti. The influx of biocompound Zoni vidchuzhdennya ChAES on the environmental situation beyond the boundaries between. Вісн. NAS of Ukraine, 10: 9–15. [18] URL: https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Ambrosia-artemisiifolia-common-ragweed-in- Europe-under-climate-change_fig3_260214135.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59509
ISSN: 2409-3858
DOI: 10.15589/smi2020.1(13).13
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИКА АЕРОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ.pdf428.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.